1893: Haagsche GC

Dublin Core

Title

1893: Haagsche GC

Items in the 1893: Haagsche GC Collection

1916 Kort verslag over het jaar 1916   Leden Bij den aanvang van het verslagjaar telde de Club 205 gewone en 100 temporaire leden, 50 gewone en 15 temporaire leden traden toe, terwijl 26 gewone en 11 temporaire leden bedankten, zoodat op 1…

1911 Jaarverslag uitgebracht krachtens Art. 10 der Statuten en Art. 37 van het Huishoudelijk Reglement. De verslaggever over 1911 kan met vreugde constateeren, dat ook dit jaar er een geweest is van bloei voor onze vereeniging. Man zou het haast…

1910 Jaarverslag uitgebracht krachtens Art. 10 der Statuten en Art. 27 van het Huishoudelijk Reglement. Kon verleden jaar worden geconstateerd, dat de toestand der vereeniging de verwachtingen overtrof, den verslaggever van 1910 is het gegeven te…

1909 Jaarverslag uitgebracht krachtens Art. 10 der Statuten en Art. 37 van het Huishoudelijk Reglement. Liet de toestand onzer Vereeniging zich in de aanvang van het jaar 1909 in verband met den ongunstigen staat der financiën niet rooskleurig…

1908 Jaarverslag uit te brengen krachtens Art. 10 der Statuten en Art. 37 van het Huishoudelijk Reglement. Al was het ledenbezoek dit jaar niet zoo druk als het vorige door bijzondere omstandigheden kon zijn, toch is er geen reden om over 1908…

1907 Jaarverslag uit te brengen krachtens Art. 10 der Statuten en Art. 37 van het Huishoudelijk Reglement. Ondanks het ongunstige weder kan het jaar 1907 wat het ledenbezoek betreft bevredigend genoemd worden, waartoe in niet geringe mate…

1906
Secretaris – Verslag van den Haagsche Golf Club over 1906 Mijne Dames en Heeren, Van het jaar, dat achter ons ligt, kunnen wij zeker niet zeggen, dat het een van voorspoed voor de Haagsche Golf Club geweest is. Het Comité volgens het…

1905 Jaarverslag uit te brengen krachtens Art. 30 der Statuten en Art. 37 van het Huishoudelijk Reglement. Evenals het vorig jaar heeft de vereeniging ook dit jaar aan haar doel beantwoord. Was het totaal aantal bezoekers der links dit jaar iets…

1904 Jaarverslag uit te brengen krachtens Art. 10 der Statuten en Art. 37 van het Huishoudelijk Reglement. Evenals het vorige jaar heeft den vereeniging ook dit jaar aan haar doel beantwoord en was de belangstelling der leden voldoende te…

Bestuursvergadering 6 Januari 1923 te 4.30 in het Clubgebouw. Aanwezig: de President, freule Van Tets en de heeren Van der Esch, Stoop, Gips, Schill en Van der Wijck. De Voorzitter opent de vergadering, constateert dat Jhr. A. Calkoen van Limmen…

Bestuursvergadering Donderdagavond 12 Januari 1922 ten 9 ure ten huize van Jhr. Mr. R. Stoop, Koninginnegracht 3. Aanwezig freule Van Tets, de heeren A. Snouck Hurgronje, A. van der Wijck, R. Stoop, Del Court van Krimpen, Van der Esch en de heer…

Bestuursvergadering gehouden 19 Januari 1921 om 4 1⁄2 uur des namiddags op 97 Bezuidenhout. Aanwezig de freule Van Tets en de heeren: Stoop, Snouck Hurgronje, Snouckaert, van Limburg Stirum, Van der Wijck en de heer Schill, directeur van de…

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golf Club op Maandag 26 April 1920 ten 4.30 ure des namiddags in Diligentia. Aanwezig de heeren Mr. F. Cremers, R.A. baron van Hardenbroek, Jhr. Mr. H. Van der Wyck, G.S. Joannides, Jhr. A. Calkoen…

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golf Club op Zaterdag 15 Februari 1919 ten 5 ure namiddags in Diligentia. Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Snouck Hurgronje, Van der Esch en Van Pallandt. Van de leden de heeren R. Stoop, van…

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golf Club op Zaterdag 30 Maart 1918 ten 5 ure des namiddags in het gebouw Diligentia. Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Snouck Hurgronje, Van der Esch en Van Pallandt, van de leden de heer Broese…

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golfclub op 31 Maart 1917 des namdidags te 5 uur in de vergaderzaal van het gebouw Diligentia. Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Snouck Hurgronje, Van der Esch en Van Pallandt en van de leden de…

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golf Club op 31 Januari 1916 des namiddags te 5 uur in de vergaderzaal van het gebouw Diligentia. Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Snouck Hurgronje en Van der Esch en van de leden de heeren L.…

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golf Club op 25 Januari 1915 des namiddags te 5 uur in de vergaderzaal van het Gebouw Diligentia. Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Snouck Hurgronje en Van der Esch en van de leden de heeren van…

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golf Club op 31 Januari 1914 des namiddags te 5 uur in de Vergaderzaal van het Gebouw “Diligentia”. Tegenwoordig van het Bestuur de heer Snouck Hurgronje en van de leden de heeren Van der Esch,…

[Algemeene] Vergadering van de leden der Haagsche Golfclub op Vrijdag 31 Januari 1913 des namiddags te 4 3⁄4 uur in de vergaderzaal van het gebouw van “Pulchri Studio” Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Van Swinderen en Snouck Hurgronje…

[Algemeene] Vergadering van de leden der Haagsche Golf Club op Vrijdag 5 Februari 1912 des namiddags te 4 1⁄2 uur in het gebouw Diligentia. Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Van Limburg Stirum, Van Swinderen en Snouck Hurgronje en van de…

[Algemeene] Vergadering van de leden van der Haagsche Golf Club op Zaterdag 28 Januari 1911 des namiddags te 4 ½ uur [in het Clubhuis]. Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Van Limburg Stirum, Van Sminia en Van Swinderen en van de leden de…

Algemeene Vergadering van de Leden der Haagsche Golfclub op Maandag 24 Januari 1910 des namiddags +4 ½ uur in het Gebouw Diligentia. Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Van Sminia, Van Swinderen en Snouck Hurgronje en van de leden de heeren Van…

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golfclub op Zaterdag 13 Maart 1909 des namiddags te 4 ½ uur in het gebouw Diligentia. Tegenwoordig van het Bestuur de heeren des Tombes en Snouck Hurgronje en van de leden de Heeren van Rappard, van…

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golfclub op Maandag 9 Maart 1907 in het gebouw Diligentia. Aanwezig van het Bestuur de Heeren des Tombes en Snouck Hurgronje en van de leden de Heeren F. Huyssen van Kattendijke, R. Stoop, Ratford en…

Algemeene Vergadering gehouden op 26 Januari 1906 des namiddags ten 5 ure in de zaal van Diligentia. Aanwezig van het Bestuur de Heeren van Limburg Stirum, Stoop, van Rappard, des Tombes en A.M. Snouck Hurgronje en van de leden de Heeren Frasci,…

Bestuursvergadering gehouden op Vrijdag 9 September 1905 des namiddags ten 4 ½ ure in het Clubhuis. Aanwezig de Heeren van Limburg Stirum, Stoop, Cremers, van Rappard en Snouck Hurgronje. Aan de orde is volgens besluit den vorige…

Bestuursvergadering gehouden op Zaterdag 30 Januari 1904 ten 4 ure des namiddags in Diligentia. Aanwezig de Heeren van Limburg Stirum, Snouck, Cremers, van Rappard, des Tombes, Granville en Stoop. De notulen van de vorige vergadering worden…

Bestuursvergadering gehouden den 3 Januari 1903 ten huize van den Penningmeester. Aanwezig: de Heeren Van Kattendijke, Lord Granville, Snouck, van Stirum en Stoop. De waarnemend Voorzitter de Heer van Kattendijke, na de twee nieuw- opgetreden…

Bestuursvergadering gehouden den 15 Januari 1902 ten huize van den Penningmeester. Aanwezig de Freule van Brienen en de Heeren van Brienen, van Kattendijke, Ratford, de Smeth, Snouck Hurgronje en Stoop. Het eerst is aan de orde eene verandering in…

Bestuursvergadering gehouden den 31 Augustus 1901 in het Clubgebouw. Aanwezig: freule M. van Brienen en de Heeren Van Brienen, Van Kattendijke, Snouck Hurgronje en Stoop. Besloten wordt 21 en 22 September te bepalen als data voor de…

Algemeene vergadering gehouden den 4 October 1900 in de zaal van Diligentia. Tegenwoordig Freule M. van Brienen en de Heeren Van Aken, Jhr. W. Groeninx van Zoelen, Jhr. M.W. Hooft en van het bestuur de Heeren Baron van Brienen, Revd Ratford, Baron…

Bestuursvergadering gehouden den 5 Juni 1899 in het Clubhuis. Tegenwoordig de Heeren Baron van Tuyll, Baron van Kattendijke, Baron van Wassenaer, Graaf van Rechteren, Ratford en Crommelin. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en…

Bestuursvergadering Januari 1898. Tegenwoordig de Heeren Baron van Tuyll, Baron van Wassenaer, Baron de Smeth, Graaf van Rechteren, Revd Ratford en Crommelin. De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd nadat Baron van Wassenaer heeft opgemerkt…

Algemeene Vergadering op 3 Juni 1897 in het Clubhuis Bijeen geroepen ter versterking van twee leden van het Bestuur ter vervanging van de Heeren Graaf E.L. van Limburg Stirum en Baron van Pallandt van Duinrell die hunne demissie hebben…

Bestuursvergadering gehouden op 29 Januari 1896, Poststraat 23. Tegenwoordig: de Eerevoorzitter, Sir Horace Rumbold, Baron van Tuyll, Baron van Wassenaer van Rosande, Baron van Pallandt, Baron de Smeth, Graaf van Limburg Stirum en J. Crommelin. De…

Bestuurs Vergadering op Zaterdag 30 maart 1895 des morgens ten 10.30 ure bij den Heer Crommelin. Tegenwoordig Baron van Wassenaer en J. Crommelin. Tot eerelid der Club wordt benoemd de Heer Ch. des Graz.
Besloten wordt de omnibus vanaf 4 april…

January 12, 1894 Ct De Stirum, Bn de Pallandt, C. des Graz. Mr Woodward elected monthly member. February 19, 1894 Committee meeting, all present except Bn de Brienen. House.
Ct de Stirum had seen 2 architects who both charged more than money…

“Hague Golf Club” Opgericht in April Anno 1893 At a meeting held on April 3, 1893 Present, Sir H. Rumbold, Bn de Wassenaer van Rosande, Ct E. de Limburg Stirum, Ct H. Du Monceau, Bn Groeninx van Zoelen, Bn Thierry de Pallandt and
M.M.M.…

Collection Tree