Krantenknipsels

Dublin Core

Title

Krantenknipsels

Items in the Krantenknipsels Collection

(Van een speciale correspondent.> Wanneer een Braziliaan naar Engeland komt om daar deel te nemen aan golfwedstrijden, dan mag er ook wel wat van hem wor­ den verwacht. Men werd geenszins teleurgesteld, want M. Gonzalez…

NEDERLANDSE GOLFERS IN ENGELAND(Van een spec. correspondent) ALS gasten van de Engelse amateur­golfbond zyn de drie be3te spelers van Zweden, Denemarken, Nederland en België op de Sunningdale Golfclub in .tangeland aangekomen. De eerste…

NEDERLANDSE GOLFERS NAAR ENGELAND Voor het Britse Amateur Kam. pioenschap, dat van 24 tot 29 Mei in Sandwich (Eng.) wordt gehouden en waaraan de Nederlandse golfers jhr. mr. A. Calkoen van Limmen, mr. O. van Zinnicq Bergmann, G. van Reede…

HET BELGISCHE OPEN KAMPIOENSCHAP FClaolkoorenvaneDeornsktewainmt.atJehur. Men meldde ons gisteravond uit Spa: Op de golfclub des Fagnes, zoo fraai even buiten Spa gelegen, werd heden het Belgisch open kampioenschap…

Graaf de Rethy (Koning Leopold III) neemt deel. Jhr. Calkoen van Limmen Te Zoute worden op het oogenblik de Bel- gische golf kampioenschappen (amateurs en dames) verspeeld, welke op de baan van Royal Zoute Golfclub temeer…

Jhr. mr. Calkoen van Limmen na zeldzaam spannenden strijd in 2deronde geslagen.(Van onzen golfmedewerker.) Spa, 9 Aug. (Per tel.) Heden, Dinsdag, ving op de Golfclub dea Fagnes te Spa het nationaal Belgisch ama- teurkampioenschap aan, dat…

Int. Mixed-foursomes LUXEMBURG. 13 Juni. (Eigen tel.) — Heden vond hier de opening plaats van de baan van de Liixemburgscbe Golfclub. De Groothertogin van Luxemburg deed de club de eer aan, om de baan persoonlijk voor geopend te…

WEDSTRIJDEN IN NA-SEIZOEN Nederlandsch paar naar Worplesdon. Naast de trainingswedstrgden worden er in het naseizoen nog eenige andere wedstrijden gehouden, waarbij ook de professionals van de partij zullen zgn. Op 29 Septembervindt…

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid,’ zoo begint Gorter zijn ‘Mei’. ‘Een nieuwe lente en een nieuwe sport,’ zing ik hem na. Immers toen ik onlangs mijn middagwandeling uitstrekte tot de renbaan in Clingendaal, kon ik daar eenige leden…

Aanvraag door de golfclub te Hilversum, om voor 10 jaar een gedeelte heide achter de gasfabriek te mogen huren. Dit wordt nader toegelicht door den heer Gülcher uit Hilversum. Hij legt een kaartje over, om de gevraagde heide nader aan te duiden. De…

18960627: De Gooi en Eemlander, Golf

Aanvraag van de golfclub om voor tien jaren een gedeelte heide te mogen huren. Het bedoelde gedeelte heide is nu bij de genoemde club in gebruik, en hetzelfde terrein als dat door de schutterij voor hare schietoefeningen wordt gewenscht. De heer…

Aanvrage door de golfclub te Hilversum, om voor tien jaren een gedeelte heide te mogen huren voor oefeningen.

De Golfclub «Hilversum en omstreken" had glsteren een ondeilinge handicap match uitgeschreven voor hare leden. Di eerste prijs viel ten deel aan den heer J. C. Gülcher, de tweede aan mej. M. Blijdenstein en de derde aan mevrouw…

Golf
Het Schotse spel van “golf”, dat tegenwoordig in Engeland de mode is en dat ook in Doorn en Hilversum en elders in ons land gespeeld wordt, verschilt in tal van opzichte van het oude Hollandsche kolven. Zij die den naam aan het spel op zijn…

De golfbaan te Wijk-aan-Zee Door de directie der Vereenigde Badhotels te Wijk-aan-Zee werd aldaar een golfbaan aangelegd. De baan ligt ongeveer 100 meters van de hotels.De natuurlijke ligging met de mos-vegetatie van het terrein, door een…

De wedstrijd om het kampioenschap van Nederland, waarvoor als prijs een beker is uitgeloofd door de vier erkende Nederlandsche golfclubs, welk meesterschap in 1898 verworven werd door Vincent baron van Tuyll van Serooskerken (op de Hague Golflinks)…

’s Gravenhage, 26 febr. De Heer Charles des Graz, 2e secretaris van de britsche legatie alhier, is in de residentie aangekomen en heeft zijn intrek genomen in het Hotel den Ouden Doelen.

Te Wimbledon, Cambridgeshire Engeland, is overleden Rev. Herbert Ratford, die gedurende 27 jaren als predikant van de Anglicaansche kerk in de Van den Boschstraat alhier een zeer geziene voorganger en stadgenoot was. Als assistant van den 2en…

In het Oosten van ons land begint het golfspel in zwang te komen. In Enschede is de vorige week een golfclub opgericht.

OPEN KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND Onze bijz. correspondent te Huis ter Heide meldde later: Op het laatste oogenblik zijn nog verscheidene inschrijvingen binnengekomen, zoodat het aantal deelnemers thans 44 bedraagt. Onder de laatkomers zijn de…

Het open golf-kampioenschap van Nederland. Burrows wint. Voor den vijfden keer, sinds in ons land het open golf-kampioenschap wordt gespeeld, heeft H. Burrows, de vroegere professional van de Doornsche Golfclub en thans prof. Op de nieuwe links te…

Open Kampioenschap van Nederland. De wedstrijden om het Open Golf Kampioenschap van Nederland welke morgen op de links van de Hilversumsche Golfclub zullen gehouden worden beloven zeer belangrijk te zullen worden daar zich uit het buitenland vele…

Aan den wedstrijd om het open kampioenschap voor Nederland hebben gisteren te Noordwijk 27 personen deelgenomen. Er was buitengewoon veel belangstelling, waartoe het weer ook veel medewerkte. De eeretitel werd verkregen door G. Pannell, den winnaar…

Open kampioenschap van Nederland. Voor den wedstrijd om het open kampioenschap van Nederland, te houden op Zondag 10 september a.s. te Noordwijk aan Zee, hebben reeds 25 deelnemers ingeschreven, w.o. 14 professionals en 11 amateurs. Dit is het…

Kampioenschap van Nederland. Het open kampioenschap van Nederland werd op de baan van de Domburgsche Golfclub verspeeld. De uitslag was als volgt: 1. H. Burrows, Antwerpen, met 158; 2. D. Oosterveer, Den Haag, met 162; 3 IJ. Pannell, Brussel, met…

Open kampioenschap van Nederland. Zondag werd op de banen van de Kennemer Golfclub te Santpoort bij Haarlem het open kampioenschap van Nederland verspeeld. Hiervoor hadden zich aangemeld 7 amateurs en 9 vervolgspelen. Er werd gespeeld 36 holes…

Gisteren vond te ’s Gravenhage de beslissingswestrijd plaats in het amateurkampioenschap van Nederland voor 1917, tusschen jhr. A. v.d. Poll en Jhr. Michiels van Verduinen, die kort geleden te Domburg hadden gelijk gespeeld. Na een spannenden…

Nationale wedstrijden te Noordwijk aan Zee. Nu op de golfbanen in de duinen te Noordwijk aan Zee voor het eerst wedstrijden worden gehouden, zoowel van beroepsspelers als van amateurs, zij vermeld dat de Noordwijksche banen onder de weinig golfbanen…

Kampioenschap van Nederland.
Onder voor Nederland vrij groote belangstelling werd den 31 Augustus op bet terrein der Haagsche Golfclub voor de eerste maal de wedstrijd om het kampioenschap voor Nederland voor amateurs en beroepsspelers gespeeld. In…

Blansjaar wint net nationaal open kampioenschap van Nederland.
Schill eerste amateur.
Het is een goede gedachte van het Nederlandsche Golf Comité geweest, het nationale open kampioenschap van Nederland (open voor amateurs en professionals) ditmaal…

In tegenstelling met het vastgestelde programma zal het amateur kampioenschap en Dameskampioenschap van Nederland 5 en 6 Juli te Noordwijk worden verspeeld. De links der Doornsche Golfclub verkeeren nl. niet in voldoende conditie, zoodat het…

Kampioenschap van Nederland Golf. Te Domburg zijn Zaterdag en Zondag op de golflinks van de Domburgsche Golfclub de heeren- en dameskampioenschapwedstrijden golf gespeeld. Voor de heeren was hot verloop van den wedstrijd als volgt: Eerste ronde jhr.…

Zaterdag en zondag werden op de banen der Kennemer Golfclub verspeeld het heeren amateur en dames kampioenschap van Nederland.
Voor het heeren amateur kampioenschap waren 12 deelnemers ingeschreven. Zondagochtend werden de halve eindstrijden…

De beslissing om het amateurkampioenschap van Nederland, welke gisteren op de links van de Haagsche Golf Club over 36 holes werd verspeeld tusschen jhr. Mr. A. M. Snouck Hurgronje en den heer G.M. Del Court van Krimpen, is door eerstgenoemde gewonnen…

Het golfkampioenschap van Nederland is gewonnen door jhr. mr. A. Snouck Hurgronje met een score van 41-33-45-38=162 over 36 holes. 2e was jhr. A. van der Poll. Er waren 9 deelnemers.
Van de wedstrijden gisteren was de uitslag, dat de heer L. van…

Op 25, 26 en 27 dezer hebben, begunstigd door hot schitterendste zomerweer, belangrijke golfwedstrijden plaats gehad op do links van de Doornsche Golf Club nabij het station Driebergen. Den eersten dag werden de kampioenschappen verspeeld. Het…

De uitslag van den jaarlijksche wedstrijden tusschen de leden van de Haagsche, de Rozendaalsche en de Doornsche Golfclub is op de terreinen van laatstgenoemde vereeniging gehouden. Het kampioenschap van Nederland voor heeren (36 holes) is gewonnen…

Het Nederlandsche Golf-kampioenschap is op de links van de Oranje Golf-Club, te Scheveningen gewonnen door E. Cremers, die ook verleden jaar dat kampioenschap won. Er waren negen deelnemers. De winner had 182 punten over de 36holes. Nummer twee was…

Vrijdag 7 dezer is op het terrein te Rosendaal (Velp) het golfkampioenschap 36 holes verspeeld. De score was E. Cremers 190 tie met A. M. Snouck Hurgronje, Mr. A. A. del Court tot Krimpen 191, H. Baron van Tuyll van Serooskerken 191, J.C. Snouck…

Collection Tree

  • Krantenknipsels