1924: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1924: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1924: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGC: Besluitenboek 1914-1931

Text

1924

Vergadering 7 Januari 1924 des namiddags om 4.30 uur Haagsche Club, den Haag.
Aanwezig de Heeren Jhr Mr A.M. Snouck Hurgronje, E. Cremers, P.J.
Elout, K.M.A. Enthoven, [ ] Verschuyl en G.M. del Court.
De notulen worden voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd.
De heer Verschuyl wordt daarna als afgevaardigde van de Kennemer Golf Club verwelkomd.

Vaststelling wedstrijden

Voor het Amateur en Dames Kampioenschap te verspelen op 5 en 6 Juli wordt Doorn aangewezen. Aangezien geen afgevaardigde der Doornsche GC aanwezig is, tast men over den toestand der links aldaar in het duister, doch vertrouwd wordt dat de baan in voldoende bespeelbaarheid zal verkeeren. Als reserve wordt Noordwijk gekozen.
Het Open Kampioenschap zal op de Haagsche links worden verspeeld op 7 September wat de ontmoetingen tegen België en Frankrijk aangaat zullen deze landen uitgenoodigd worden in Den Haag te komen spelen één in Mei de ander in Juni.
Indien een team bij elkaar te krijgen is voor een wedstrijd tegen Duitschland, zal deze plaats kunnen hebben, doch veel animo schijnt er niet te bestaan bij de verschillende spelers die in aanmerking zouden komen.

Competitie

De heer Cremers stelt voor eene competitie, naast de oude, in te stellen voor teams van spelers met hoogere handicap vanaf bv. 12 in te stellen. Na langdurige discussie wordt besloten dat het Ned. Golf Comité deze z.g. Competitie B. dit jaar nog niet in moet voeren, en zal er tusschen de clubs onderling getracht worden wedstrijden voor dergelijke teams in te stellen. Om dit eenigszins te bevorderen zullen de teams der bestaande competitie tot 6 spelers (in de plaats van 8) worden gereduceerd. Deze wedstrijden worden op de volgende data vastgesteld (eerst genoemde club ontvangt)

4 Mei: Den Haag - Kennemer
18 Mei: Kennemer - Hilversum
8 Juni: Hilversum - Den Haag
28 September: Kennemer - Den Haag
12 October: Hilversum - Kennemer
26 October: Den Haag - Hilversum

Aangezien het de heer Vas Visser niet is mogen gelukken het schild (zie notulen vorige vergadering) te verkrijgen neemt de voorzitter deze taak op zich.

Daar de bekers voor het Amateur en Open Kampioenschap definitief gewonnen zijn geworden zullen daar nieuwe voor moeten komen. De heer Cremers neemt op zich hiervoor te zorgen en zal hij daartoe f.150,- per gewonnen moeten worden om definitief eigendom te worden. De Dames en Heeren (Amateurs) zullen voortaan hetzelfde memento moeten ontvangen (zooals in 1923 reeds geschiedde). Als memento voor het Open Kampioenschap zullen schildjes vervaardigd worden. De heer Snouck stelt voor dat wanneer in Open Kampioenschap een amateur 2de wordt, de 2e prijs (geldprijs) niet aan de daarop volgende professional zal worden gegeven. Dit kan echter de goedkeuring der overige leden niet wegdragen. De beste amateur in het Open Kampioenschap zal een molentje ontvangen (te geven door ontvangende vereeniging). De beker is voortaan niet alleen voor professionals, doch voor de Open Kampioen van Nederland.

Het voorstel van de heer Enthoven om inleggeld voor amateurs zoowel als professionals op f.5 te bepalen vindt geen steun.
De heer Elout verzoekt de vergadering voortaan om 5 uur te doen aanvangen, hiertegen is geen bezwaar.

Nadat de heer Cremers eenige mededeelingen heeft gedaan omtrent de plannen tot oprichting van een sportcomité der Anglo-Batavia Society, en daartoe voor het N.G.C. de heer Cremers en del Court worden aangewezen, wordt de vergadering gesloten, onder dankzegging voor de belangstelling.
(Ondertekend W.A.M. Snouck Hurgronje G.M. del Court)

Geschatte datering

7 januari 1924

Collection

Citation

“1924: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed January 20, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2043.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.