1925: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1925: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1925: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGC: Besluitenboek 1914-1931

Text

1925

Vergadering 16 Januari 1925 des namiddags om 5 uur in de Haagsche Club, den Haag.
Aanwezig de Heeren Jhr Mr A.M. Snouck Hurgronje, E. Cremers, P.J.
Elout, Jhr G.F. van Tets, [ ] Verschuyl, K.M.A. Enthoven en G.M. del Court.
De notulen worden ongewijzigd gearresteerd, waarna overgegaan wordt tot vaststelling van het westrijdprogramma.

Het Amateur en Dames Kampioenschap zal op 27 en 28 Juni te Doorn worden verspeeld, tot reserve baan wordt Hilversum aangewezen. Met het oog op het reeds veel wedstrijden in den Haag te verspelen en voor de propaganda wordt het raadzaam geacht, hoewel den Haag aan de beurt is, daar niet te spelen. Het Open Kampioenschap zal daar echter 12 Juli worden verspeeld. Daar den Haag vooralsnog de eenige 18 holes links heeft zal als principe moeten worden aangehouden dat aldaar de internationale wedstrijden worden verspeeld.

In samenwerking met de onlangs opgerichte Professional [Golf] Association zal een Closed Professonial Championship of Holland worden gesticht waarvan de datum in onderling overleg met die Association zal worden vastgesteld. Het N.G.C. zal een wisselprijs uitloven, dat echter met het oog op de financieel minder sterke positie van het comité, geen dure beker zal zijn, en geen geldprijs uitloven. De data der competitie wedstrijden zullen ongeveer dezelfde zijn als verleden jaar en door de secretaris worden bekend gemaakt.

Aangezien door de Engelsche gezant Sir Charles Marling een fraaie wisselbeker ter beschikking is gesteld geworden en deze als doorloopende wisselprijs voor de Competitie bestemd is geworden, heeft de voorzitter zijne bemoeiingen inzake het verkrijgen van een competitieschild gestaakt. in competitiewedstrijden beide spelers een half punt zal aanbrengen. Dit in verband met het, bij gelijk aantal gewonnen wedstrijden, dan doorslaggevende aantal punten.

Op verzoek van de Union des Golf de France zal de wedstrijd Frankrijk- Holland 16 mei te La Boulie worden gespeeld. Aan België zal worden voorgesteld op de heen- of terugreis aldaar te spelen.

Na langdurige bespreking wordt na stemming besloten, wegens de hooge kost Dames Kampioenschap, deze te vervangen door goedkoopere à 10-20 gulden en dan tevens de runners-up een klein memento aan te bieden.

De competitie B. zal wederom plaats hebben, en wordt voor de organisatie daarvan eene commissie benoemd bestaande uit de Heeren Horstmann, Immink en Beels van Heemstede.

Aan Mevrouw Snouck zal verzocht worden voorbereidende maatregelen te nemen tot het verspelen eener Dames Competitie, waartoe uit alle medespelende clubs een Dameslid zal worden aangewezen. Verzocht zal worden deze wedstrijden in voor- en naseizoen te willen vaststellen.

De rekeningen over 1925 worden nagezien en accoord bevonden. Er is een aanmerkelijk tekort in kas en wordt na rijp beraad besloten het ontbrekende door de clubs te doen bijbetalen naar de vroegere vastgestelde verhouding. Slechts eene verandering wordt in deze verhouding gebracht door de bijdrage der Rosendaelsche Golf Club te verdubbelen en derhalve te brengen op f.20,-

Tot officieel orgaan wordt aangenomen de Nederlandsche Corinthian, waarin alle officieele berichten gratis zullen worden opgenomen. Men was unaniem van meening dat Lawn Tennis & Golf niet aan de verwachtingen beantwoordt.

Bij de rondvraag leest de heer Cremers een door hem ontvangen schrijven van de heer H. Houtmann voor; wat het daarin aangaande handicaps gevraagd wordt geschiedde vroeger, doch moeten worden prijsgegeven, en moet aan de verschillende handicapcomités der clubs de vaststelling der handicaps worden overgelaten.
De heer Verschuyl merkt op dat de Open wedstrijden te Amerika op een dag werden vastgesteld dat de competitie wedstrijd Kennemer-Hilversum verspeeld werd en verzoekt de clubs daar meerdere rekening mede te houden. De afgevaardigde der Rosendaelsche GC neemt deze fout geheel op zich en betuigt daarom zijn leedwezen.
Op verzoek van de heer del Court zullen de clubs bij open wedstrijden ervoor zorgen dat in mixed foursomes geen partijen van twee Heeren meer zullen kunnen spelen.
Nadat besloten werd in Golf Illustrated de data der Kampioenschappen te doen opnemen in de lijst der wedstrijden, wordt de vergadering omstreeks half acht door de voorzitter gesloten.
(Ondertekend.A.M. Snouck Hurgronje en G.M. del Court)

Geschatte datering

16 januari 1925

Collection

Citation

“1925: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed July 9, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2044.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.