1926: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1926: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1926: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGC: Besluitenboek 1914-1931

Text

1926

Vergadering op 19 Maart 1926 des namiddags om 5 uur Restaurant Anjema, den Haag.
Aanwezig de Heeren Jhr. Mr A.M. Snouck Hurgronje, E. Cremers, J.P. Elout, K.M.A. Enthoven, Mr A. Diemer Kool, G. André de la Porte, A. van Hoey Smith, W.J. Coops en G.M. del Court.

De voorzitter opent de vergadering en wijdt eenige woorden ter nagedachtenis van het overleden lid van het N.G.C. de heer Verschuyl; verder verwelkomt hij de nieuwe afgevaardigden van Hoey Smith voor Voorne GC, Coops voor Enghuizen GC, Diemer Kool voor Kennemer GC en André de la Porte voor Rosendaelsche GC.

Daar de heer del Court wegens het weinige contact dat hij tegenwoordig meer heeft met de Rosendaelsche GC, deze vereeniging niet meer wilde vertegenwoordigen, had deze gemeend zijn mandaat te moeten neerleggen, doch op voorstel van de voorzitter wordt besloten hem zitting in het N.G.C. te laten blijven houden, hoewel hij dus niet als speciale vertegenwoordiger van een club optreedt.

Een zeer verblijdend beeld is het zoo veel nieuwe clubs vertegenwoordigd te zien en blijkt daaruit wel dat golf in Nederland zich gestadig uitbreidt. De internationale ontmoetingen worden als volgt vastgesteld:

15 Mei: Frankrijk te ‘s Gravenhage
16 Mei: België te ‘s Gravenhage
26 September: Duitschland in Duitschland

Het Amateur en Dames Kampioenschap zal te Hilversum verspeeld worden op 19 en 20 Juni.
Het Open Kampioenschap te ‘s Gravenhage op 14 juli.

De competitie wordt als volgt ingedeeld:
25 April: Den Haag - Kennemer
2 Mei: Kennemer - Hilversum
6 Juni: Hilversum - Den Haag
19 September: Kennemer - Den Haag
10 October: Hilversum - Kennemer
24 October: Den Haag – Hilversum

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd, de rekening en verantwoording worden aangehouden en wordt bepaald dat voortaan deze vóór de vergadering door de commissie zullen worden nagezien. Voor 1927 worden daartoe benoemd de Heeren Cremers en van Hoey Smith. De begrooting aan de orde zijnde, stelt de Voorzitter voor eene nieuwe regeling te maken, daar de inkomsten onvoldoende zijn.
Wanneer door elk lid eener club f1.- wordt bijgedragen, zal dit niet op de clubfinantiën een te grooten druk uitoefenen, aangeraden wordt dit als extra heffing bij de inning der contributiegelden te voegen. Na eenige discussie wordt dit besloten.
Met het oog op de aansluiting bij het Nederlandsch Olympisch Comité, die officieele goedkeuring der statuten der aangeslotenen eischt, zal door Voorzitter en Secretaris concept statuten worden vastgesteld die na algemeene goedkeuring der aangesloten vereenigingen ter Koninklijke goedkeuring zullen worden aangeboden.
Algemeen wordt gemeend dat de samenstelling van het vertegenwoordigende Nederlandsche team door een bepaalde persoon of personen plaats moet hebben. Na eenige beschouwingen wordt besloten de heer E. Cremers daartoe aan te wijzen, welke, na eerst eenige bezwaren geopperd te hebben, daartoe bereid wordt gevonden. Hij zal, wanneer hem dat nodig dunkt, eenige candidaten kunnen verzoeken één of meerdere proef-partijen te spelen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.
(Ondertekend A.M. Snouck Hurgronje en G.M. del Court)

Geschatte datering

19 maart 1926

Collection

Citation

“1926: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed January 20, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2045.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.