1931: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1931: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1931: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGF: Besluitenboek 1914-1931

Text

1931

Vergadering op 4 Februari 1931 in het clubhuis der Haagsche Golf Club.

Aanwezig de Heeren: Jhr Mr A.M. Snouck Hurgronje, Voorzitter, E. Cremers, K.M.A. Enthoven, G. André de la Porte, P.J. Elout, Mr A. Diemer Kool, [ ] Maris, [ ] Sölner, [ ] Janssen, [ ] van Heeckeren en G.M. del Court.

De heer [ ] van Sonsbeeck had eenige vertraging en komt later ter vergadering.
De Voorzitter opent ten 4.30 ure de vergadering en heet de aanwezigen welkom en speciaal de Heer van Heeckeren, als afgevaardigde der nieuwe club, de ‘Hattemsche Golf & Country Club’.

De winnaar van de wedstrijd voor de afgevaardigden, den heer Enthoven, wordt daarom de prijs voor die wedstrijd overhandigd en den heer Janssen de 2e prijs. De Voorzitter dankt daarbij den heer Sölner voor het zoo welwillend uitloven van den prijs en roemt het gelukkige idee dat de winnaar van het vorige jaar, ditmaal een prijs heeft willen geven.

De notulen der vorige vergadering worden door de secretaris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ook de rekening en verantwoording, door de Heeren Maris en Janssen nagezien, worden accoord bevonden en de penningmeester gedéchargeerd.

Alvorens het wedstrijdprogramma vast te stellen, zegt de voorzitter dat hem ter oore is gekomen dat verschillende leden der Haagsche Golf Club gaarne eene bijdrage voor het Open Kampioenschap zouden willen geven, wanneer dat in den Haag wederom verspeeld zoude worden. Het vorige jaar is dit Kampioenschap door zeer weinig vreemdelingen bezocht geworden. De secretaris meent dat de weinige inschrijvingen eerder te wijten is geweest aan de omstandigheid dat het Duitsche Kampioenschap weinig succes had doordat het te Baden-Baden werd verspeeld, en daardoor geen goede Engelsche professionals deelnamen. Na beraadslaging wordt besloten het dit jaar op de oude manier te blijven spelen, waarbij de prijzen zoo mogelijk iets verhoogd kunnen worden en het wederom na het Fransche Open Kampioenschap te houden.

Het programma wordt daarna als volgt vastgesteld:
18-19 April te Zandvoort. Proefwedstrijd voor de samenstelling Internationaal Team.
3 Mei Amateur-Professional te Breda.
31 Mei Nationaal Kampioenschap te Arnhem.
12 of 13 of 14 Juni Open Kampioenschap te Zandvoort (reserve Haag)
19.20.21 Juni Dames Kampioenschap te Noordwijk (reserve Hilversum)
10.11.12.Juli Amateur Kampioenschap te Eindhoven (reserve Noordwijk)
18 October Jeugd Kampioenschap te Hilversum.

Frankrijk-Holland zal op 30 Juni te Granville worden verspeeld. België-Holland zal nader vast worden gesteld. Holland-Duitschland zal 20 Sept. te Hilversum worden verspeeld.

De Hattemsche G&C Club zal op 11+12 April hare feestelijke opening vieren.
Het Competitie programma zal door de secretaris worden vastgesteld, ongeveer gelijk aan die van het vorige jaar.
De Heer Sölner stelt voor eene 2e klasse Open Competitie in te stellen. De voor, doch de Heer Diemer Kool steunt het voorstel. Daar deze de 2 eenige afgevaardigden zijn die zich ervoor melden, zal dit jaar alleen door de Pan en de Kennemer GC daaraan worden deelgenomen. Wij krijgen dus voortaan de eerste klas competitie, de tweede klas competitie en de Handicap Competitie (verdeeld in 3 districten). Vermoedelijk zal door de Hattemsche G.C. aan de Handicap Competitie (afdeling Oost) worden deelgenomen. Aan Eindhoven en den Bosch zal worden voorgesteld in de Handicap Competitie Zuid afdeling mede te doen.

Voor de 2de klas competitie worden spelers met lagere handicap dan 10 uitgesloten. De Heer Cremers stelt voor in de Handicap Competitie, alle partijen tot 18e hole uit te laten spelen en als resultaat van de competitie w - Aangenomen

De Heer Enthoven zoude gaarne zien dat niet zoo laat in het seizoen meer competitie wedstrijden behoeven te worden gespeeld. Tot nu toe werden in Juli en Augustus geen competitie wedstrijden gehouden, dit zal nu wel moeten geschieden.

Besloten wordt aan de leden van het Nederlandsche team een der gekochte dassen aan te bieden. Verdere exemplaren zullen door de speler zelf betaald moeten worden.
De Heer Janssen heeft zich afgevraagd of het niet tijd wordt het Nederlandsche Golf Comité te reorganiseeren. Aanleiding daarvoor is dat bij vorige besprekingen besluiten overhaast genomen werden en is hij bevreesd dat, evenals dit bij de Voetbal en Tennisbonden is geschied, men plotseling bemerkt, men niet voldoende met de groei der golfsport rekening heeft gehouden. De Voorzitter zegt dit bij Golf niet zoo gevaarlijk kan zijn daar men door de opgave van het aantal leden en de bekendheid met de aanlegplannen voor nieuwe banen, deze groei van te voren ziet ontwaken.

Sinds dat de secretaris zijn wensch te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen (het welk nu reeds 2 jaar geleden is) heeft hij al naar een nieuwe functionaris uitgekeken; doch daar men diens functie gaarne uitgebreid zag (coöperatieve inkoop van kunstmest enz.) en dan ook een gesalarieerde secretaris (al zij het geen hoog salaris) zocht, heeft hij nog geen persoon kunnen vinden, die hem daartoe gewenscht lijkt.

De Heer Cremers vraagt of de Heer Eijks secretaris der Noordwijksche GC daartoe niet geschikt zoude zijn. De Heer Snouck vindt echter dat ondanks diens bekende ijver ook deze er niet voor in aanmerking komt, en wenscht voorloopig nog eens uit te zien of er niemand te vinden is. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten, doch bij eene latere bespreking wordt geconstateerd dat de meeste afgevaardigden nu toch gaarne de Heer Barry zouden willen ontvangen voor het geven van adviezen en zullen stappen genomen worden om te trachten de Heer Barry over te krijgen, en te vernemen wat daarvoor aan gelden benoodigd is, de verschillende afgevaardigden meenen dat wel f150 à f300 daartoe door hunne clubs betaald zal kunnen worden.
(Ondertekend A.M. Snouck Hurgronje en G.M. del Court)

Geschatte datering

4 februari 1931

Collection

Citation

“1931: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed September 23, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2051.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.