1937: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1937: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1937: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGF: Notulenboek 1932-1947

Text

1937

Vergadering op 16 februari 1937 in het Clubhuis der Haagsche Golf Club.
Aanwezig de Heeren Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje voorzitter, E. Cremers, K.M.A. Enthoven, J.P. Elout, [] Grothe van Schellach, K. Jansma, J.R. Koning, A. Eyken, J. Van Lanschot, A. Goossens, W.G. Janssen, Mr. A. Diemer Kool, Jhr Mr. A. Calkoen van Limmen, Gen. Maris, [] Horst en Del Court van Krimpen secretaris.
Bericht van verhindering tot het zenden van een afgevaardigde is ingekomen van de Voornsche, Rosendaelsche, Hattemsche en Sallandsche Clubs.
De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd, ook de rekening en verantwoording, nagezien door de Heeren Maris en Calkoen, blijken in orde, zodat de secretris-penningmeester decharge wordt verleend.
Bij de bespreking der begrooting voor 1937, wijst de penningmeester er op dat door de zeer vermeerderde uitgave der laatste jaren het langzaam opgegroeide spaarpotje leelijk begint te verkleinen. De Heer Enthoven stelt voor de bijdrage per lid van f 1,- tot f 1,50 te verhogen, wat echter geen algemeene bijval kan []. Nadat de heer Del Court eenige bezuinigingen voorstel, als voornaamste geen gratis caddie meer verstrekken bij Open Kampioenschappen en daarbij alleen vrij dejeuner voor de professionals en geen algeheel vrij buffet voor dezen meer, zal de [] het volgend jaar []
De voorzitter deelt hierna meede dat [] tot overeenstemming is gekomen met de heer Knol te Rotterdam, die een nieuw blad genaamd ‘Golf’ zal uitgeven, het welk onder redactie zal staan van de heeren Calkoen van Limmen en Brongers. Dit blad wordt het officieel orgaan van het Ned Golf Comite, zonder eenige verplichting, doch wordt medewerking der clubs gevraagd door het blad niet op clubkamer tafels neder te leggen, zoodat zooveel mogelijk abonnees zullen inschrijven. De Revue der Sporten wordt als officieel orgaan afgeschaft, ook de clubs zullen dit blad op moeten zeggen.
Besloten wordt aan het Pierre de Coubertinfonds f 25,- af te dragen, dit naar aanleiding van een schrijven van het Ned Olympisch Comite wegens het in finantieelen moeilijkheden verkeeren van de stichting der Olypische Spelen op diens 75e verjaardag.
De vaststelling van het wedstrijd programma wordt aan de secretaris overgelaten. Hilversum zal met 2 teams in competitie uitkomen, een nieuwe indeeling in 4 afdeelingen zal voor de handicap competitie dienen te worden gemaakt. Het Open Kampioenschap zal in 1938 in den Haag plaats hebben, dit jaar op de Pan en het amateur op de Kennemer.
De Heer Koning deelt meede dat de Denen gaarne een wedstrijd tegen het Nederlansche team wilde spelen, door overvol programma kan daar echter niet aan begonnen worden, doch wordt aageraden de Denen te verzoeken eenige clubwedstrijden te spelen.
De Voorzitter doet hierna mededeeling dat de vergadering der verschillende nationale golffederaties te Luxemburg heeft plaats gehad. Deze werd door de Voorzitter en Secretaris bijgewoond. Er werd tot oprichting van een Europesche Golf Federatie besloten. Machtiging wordt verleend zich hierbij aan te sluiten en de nodige stappen daartoe te nemen.
Op voorstel van de secretaris zullen de scratchscores der verschillende banen door Jhr. Calkoen worden vastgesteld, en zal dit dus niet meer geschieden door de commissie bestaande uit voorzitter en secretaris. Ook het al of niet plaats hebben der thuiswedstrijden van de G.C. Enghuizen zal door de heer Calkoen worden beslist.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Geschatte datering

16 februari 1937

Collection

Citation

“1937: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed July 22, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2057.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.