1939: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1939: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1939: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGF: Notulenboek 1932-1947

Text

1939

Vergadering op 15 februari 1939 in het clubgebouw van de Haagsche Golfclub.
Aanwezig de H.H. Snouck Hurgronje (voorzitter), Del Court van Krimpen (secr.), Schorer, Diemer Kool, Enthoven, Elout, Van Delden, Boom, [], Coops, Goossens, Ankersmit, Calkoen van Limmen, Tromp Meester, Loudon, R[], Van Zinnicq Bergmaan, Grothe van Schellach, Roth en Thunnissen.
De Voorzitter opent de Vergadering en reikt de prijs voor de jaarlijksche wedstrijd uit aan den winnaar, de heer Boom, die met een score van 4 [] eigenaar werd van een fraaie hip flask uitgeloofd door de Heer Calkoen.
Vervolgens wijdt de Voorzitter een woord van nagedachtenis aan de Heeren Maris en Everwijn, die de golfwereld in het afgelopen jaar helaas ontvallen zijn. Ook heet de President de nieuwe afgevaardigden ten vergadering welkom.
Wegens het bedankten van den Heer Del Court als secretaris van het N.G.C. wordt als zijn opvolger benoemd de Heer Roell. De Voorzitter bedankt den Heer Del Court voor het vele dat hij gedurende 23 jaren voor de golfwereld gedaan heeft en spreekt er zijn blijdschap over uit dat hij als Vice President voor het Golf Comite en zodoende voor het Ned. Golf behouden blijft. Deze [] [][][]
De nieuw benoemde secretaris die in allerijl ontboden is, wordt door de President van harte welkom geheten waarop de nieuwe secretaris voor het in hem gestelde vertrouwen bedankt.
Ter tafel komt vervolgens een schrijven van de Association Suisse de Golf waarin het nationale team uitgenodigd wordt om in Zwitserland den strijd aan te binden met een vertegenwoordigend Zwitschersch en Italiaansch team. Besloten wordt te antwoorden dat het programma reeds zoo overladen is dat het niet mogelijk zal zijn voor deze wedstrijden nogmaals een ploeg bijeen te brengen.
Aan de Shell Golf Club te Curacao zal op een desbetreffend schrijven geantwoord worden dat aan een aansluiting bij het N.G.C. geen voordelen verbonden zijn en dan bovendien het N.G.C. alleen werkzaam is binnen het Rijk in Europa.
De rekening en verantwoording, nagezien door de H.H. Diemer Kool en Calkoen wordt vervolgens goedgekeurd onder dankzegging en decharge aan den Secr. Penningmeester voor het gevoerde beheer.
Aangezien hierover wel eens verschil van mening bestaat, wordt besloten dat in de handicap competitie gespeeld zal worden van de tees welke voor handicap wedstrijden van de club gebruikelijk zijn.
Het verzoek door eenige clubs gedaan om de Dames uit de competitie te weren wordt voorlopig aangehouden aangezien het blijkt dat verschillende clubs in dat geval geen deel zouden kunnen uitmaken van de competitie.
Vervolgens komt aan de orde een plan voor indeling van de handicap competitie afkomstig uit het geniaal en vruchtbaar brein van de Heer Van Zinnicq Bergmann, die tijdens de vergadering nog een uitgebreide toelichting geeft aan dit plan, hetwelk door de Heer Del Court grondig in studie genomen is en hem vele slapeloze nachten bezorgd heeft. Hoewel niet iedereen de gevolgen van dit plan kan overzien is de belangstelling van de heer Bergmann voor de golfsport voldoende waarborg voor een goede gang van zaken en wordt na enige discussie besloten voor een jaar als proef het plan Bergmann te aanvaarden.
Vervolgens wordt het ontwerp wedstrijdprogramma van de secretaris goedgekeurd en stellend de betrokken afgevaardigden hun banen beschikbaar voor de diverse wedstrijden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en maken de afgevaardigden zich gereed voor de traditionele maaltijd welke dit jaar een enigzins feestelijk karakter zal dragen wegens het 25 jarig bestaan van het N.G.C. en waar de Heeren van Tets van Goidschalxoord en Schorer – 2 van de oorspronkelijke oprichters – als gast zullen aanzitten.

Geschatte datering

15 februari 1939

Collection

Citation

“1939: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed July 6, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2059.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.