1944: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1944: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1944: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGF: Notulenboek 1932-1947

Text

1944

Vergaring op Maandag 17 april 1944 te 11 ½ uur in Restaurant Royal.
De Voorzitter opent de vergadering en heeft de aanwezigen welkom.
Aanwezig: de Voorzitter, de vice-Voorzitter, de Heeren Grothe van Schellach (Eindhovensche), van Delden (Twentsche), Jordaan (Kennemer), Diemer Kool (Kennemer), Goossens (Rotterdamsche), Scholtens (Amsterdamsche), Koning (Amsterdamsche), B. Heemskerk (Hilversumsche), Enthoven (Hilversumsche), Jhr. Calkoen van Limmen (De Pan), Jhr. de Beer Portugaal (Haagsche), Jhr. Trip (Haagsche), Andre de la Porte (Rosendaelsche), Ankersmit (Sallandsche), Thunnissen (Toxandria), van Zinnicq Bergmann (De Dommel) en Eyken (Noordwijksche), alsmede de secretaris-penningmeester.
Aangezien de vergadering statutair voor 1 april had moeten plaatsvinden wordt op voorstel van de Voorzitter met algemeene stemmen goedgekeurd dat dit jaar van dit voorschrift is afgeweken.
De notulen van de vergadering van 20 februari 1943 worden na voorlezing goedgekeurd.
Terwijl alle leden zich van hun zetel verheffen wijdt de Voorzitter eenige woorden aan de nagedachtenis van den in het afgeloopen jaar overleden Heer Tromp Meesters en schetst zijn verdiensten voor de golfwereld.
Ingekomen stukken. Bericht van verhindering van de Hattemsche en Domburgsche G.C. waarbij de Heer Elout zijn groeten aan de vergadering zendt.
De rekening en verantwoording v.d. penningmeester, nagezien door de Heeren Grothe en de Beer, wordt op voorstel van genoemde heeren goedgekeurd onder decharge aan den penningmeester.
Deze stelt voor de bijdrage voor 1944 wederom vast te stellen op f 0,50 per lid der aangesloten vereenigingen. Hiertoe wordt besloten.
De Heer Del Court, die aan de beurt van aftreden is, wordt met algemeene stemmen herkozen en verklaart zich onder applaus der aanwezigen bereid deze benoeming te aanvaarden.
Het wedstrijdprogramma voor 1944 wordt vervolgens vastgesteld.
Bij de rondvraag vraagt de Heer de Beer of de holes, die de Haagsche G.C. aanlegt op de Roggewoning in aanmerking komen voor het spelen van de Golfbeker. Besloten wordt de baan hiervoor niet geschikt te verklaren.
De Heer Bergmann vraagt of iemand der aanwezigen een oplossing van het caddievraagstuk weet. Hierover ontstaat wel enige discussie, maar niemand weet de oplossing van de hand te doen. Bij deze discussie komt ook de vraag aan de orde, hoe gehandeld moet worden, wanneer een caddie, die meer dan een tasch draagt door een der spelers geraakt wordt. De rules voorzien, althans bij matchplay, niet in dit geval. Besloten wordt om aan te bevelen in dergelijke gevallen bij matchplay geen penalty te geven.
De Heer Del Court zegt, dat er dikwijls over geklaagd wordt dat de handicaps niet meer juist zijn en vraagt of iemand een plan heeft om tot een juiste handicapping te geraken. Na een uiteenzetting door den Voorzitter van het systeem dat tot nog toe gevolgd is , maar dikwijls slecht werd toegepast, deelt de Heer Heemskerk mede, dat de leden der Hilversusche G.C. voor 31 mei 3 kaarten moesten inleveren, die hun handicap rechtvaardigen, slagen zij hierin niet, dan wordt de handicap onder 10 met 1 punt, die daarboven met 2 punten verhoogd. Besloten wordt dit systeem aan te bevelen.
De Heer de Beer zegt, dat spelers, die dit niet zijn, zich uitgeven als leden van den Haag ten einde zich als zoodanig op andere clubs te laten introduceren.
De Voorzitter merkt op dat dit voorkomen kan worden door bij de introductie om vertoon van de lidmaatschapskaart te verlangen en adviseert de namen van dergelijke personen aan de andere clubs op te geven.
Tenslotte deelt de Voorzitter nog mede dat er dank zij de medewerking van de Heer Carp gelegenheid bestaat om voor de lunch een borrel te drinken waarna de vergadering gesloten wordt.

Geschatte datering

17 april 1944

Collection

Citation

“1944: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed July 11, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2064.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.