1898: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1898: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1898: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

Bestuursvergadering Januari 1898.

Tegenwoordig de Heeren Baron van Tuyll, Baron van Wassenaer, Baron de Smeth, Graaf van Rechteren, Revd Ratford en Crommelin.

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd nadat Baron van Wassenaer heeft opgemerkt dat hij tegen de verhooging van bezoldiging van Dunn heeft gestemd.
Baron van Tuyll zegt dat de roeden voor de greens uit Engeland zijn gekomen en dat deze f.170 zal kosten. Na discussie wordt besloten met het oog op den minder gunstige finantieele toestand van de club alsnog geen ijzeren roeden om de greens te plaatsen, de houten te bewaren en deze bij matches te laten staan. Besloten wordt de algemeene vergadering te houden op 31 Januari.

Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

 

Algemeene Vergadering gehouden den 31 Januari 1898 in Diligentia.

Tegenwoordig de Heeren Baron van Tuyll, die het presidium waarneemt. Graaf van Rechteren, Baron de Smeth, Bellairs, Bland, Roessingh Udink en Crommelin.

De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Eene stemming moet plaats hebben voor 2 leden van het bestuur in plaats van den Heer E. van der Ondermeulen, die bedankt heeft en den Heer Crommelin, die aan de beurt van periodieke aftreding is. Met 7 stemmen wordt gekozen Baron Huyssen van Kattendijke, terwijl de Heer Crommelin met 6 stemmen wordt herkozen en 1 op den Heer Roessingh Udink.

De rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar wordt nagezien door de Heeren Roessingh Udink en Bellairs en goedgekeurd. Wordt besloten aan de Haagsche Hockey Club permissie te geven op het terrein van de [Haagsche] Golf Club tot wederopzegging te spelen. Wordt besloten f.25 te geven voor het nationaal huldeblijk van de verschillende sporttakken aan te bieden aan H.M. de Koningin bij Hare inhuldiging en de regeling hiervan verder aan den Heer Crommelin op te dragen. De Voorzitter bedankt onder applaus Baron van Wassenaer, voor de gewichtige diensten de club bewezen als Thesaurier.
Hierop wordt de vergadering gesloten. Bestuursvergadering gehouden 31 Januari 1898.

Tegenwoordig Baron van Tuyll, Graaf van Rechteren, Baron de Smeth en Crommelin.
De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.
Met algemeene stemmen wordt tot Penningmeester benoemd Baron Huyssen van Kattendijke.

Hierop wordt de vergadering gesloten.

Bestuursvergadering gehouden 2 Juni 1898 op den Huize Oosterbeek [te ’s Gravenhage].

Tegenwoordig Baron van Brienen, Baron van Tuyll, Baron Huyssen van Kattendijke, Baron de Smeth, Revd Ratford en Crommelin.

De Secretaris leest een brief voor van het bestuur van de Rosendaalsche Golf Club voorstel inhoudende een jaarlijksche Championship Cup te doen verspelen onder de leden der erkende Nederlandsche clubs. Na eenige bespreking wordt besloten dit voorstel aan te nemen en voor te stellen dat de cup twee jaar achtereenvolgens of 3 jaar in het geheel zal moeten worden gewonnen om het eigendom van den winner te worden. Den Heeren Van Kattendijke en Crommelin wordt verzocht alle verdere maatregelen te treffen.

De Secretaris brengt verslag uit van zijn bemoeiingen betreffende deelname van de H.G.C. aan het huldeblijk aan H.M. de Koningin – dit zal de club f.25 kosten. Baron van Tuyll meldt dat de Heer McGregor weder een cup wenscht te geven voor de dames. Den Secretaris wordt verzocht hem daarvoor te bedanken en de condities aan de die cup verbonden met hem te regelen.

Niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

Bestuursvergadering gehouden 19 September 1898 in het Clubhuis.

Tegenwoordig de Heeren Baron van Brienen, Baron van Kattendijke, Baron de Smeth, Ratford en Crommelin.

De Secretaris doet mededeeling van een ingekomen schrijven van de Doornsche Golf Club, die een cup wil uitloven, onder nader vast te stellen condities, door de Nederlandsche clubs onder elkander te verspelen. Den Secretaris wordt opgelegd aan de Doornsche Golf Club te melden dat wij gaarne zooveel mogelijk zullen bijbrengen tot het welslagen van die match en gaarne onze links beschikbaar stellen, terwijl dienzelfden dag de Challenge Cup voor dames, uitgeloofd door den Heer McGregor, zal worden verspeeld.

Voor het huishoudelijke tournament wordt 7 en 8 October als datum vastgesteld en den Secretaris gemachtigd voor f.60 aan prijzen te koopen.

Niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

Bestuursvergadering gehouden 28 November 1898, Poststraat 23.

Tegenwoordig de Heeren Baron van Tuyll, Baron de Smeth, Revd Ratford en Crommelin.
Besloten wordt de Haagsche Hockey Club verlof te geven ’s Zondags van het clubhuis gebruik te maken gedurende hun speelseizoen, tegen eene vergoeding van f.50. Terwijl de leden van die club onze consumabel zullen moeten gebruiken en zij aansprakelijk zullen zijn voor eventuele schade. Aan Joopie Rymerswaal zal een vergoeding worden gegeven van f.1 per dag dat aldaar wordt gespeeld.

De greens zullen op dezelfde wijze als het vorig jaar worden behandeld en Baron van Tuyll zal de regeling daarvan op zich nemen.

Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

Algemeene Vergadering gehouden den 23 December 1898 in Diligentia.

Tegenwoordig de Heeren Baron van Tull, Baron van Kattendijke, Baron de Smeth, Peel en Crommelin.
De heeren Ratford en de Smeth die als commissaris moeten aftreden worden herkozen. De rekening van den Penningmeester wordt door de heeren de Smeth en Peel nagezien en onder dankzegging goedgekeurd.

Niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 

Geschatte datering

1898

Collection

Citation

“1898: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed July 11, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2072.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.