1902: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1902: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1902: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

Bestuursvergadering gehouden den 15 Januari 1902 ten huize van den Penningmeester.

Aanwezig de Freule van Brienen en de Heeren van Brienen, van Kattendijke, Ratford, de Smeth, Snouck Hurgronje en Stoop.

Het eerst is aan de orde eene verandering in de local rules, houdende verzachtende bepalingen voor den speler die ‘out of bounds’ speelt bij de holes 4 en 5. De veranderingen worden goedgekeurd.
Voor het aanleggen van de clay-pigeon baan zal in overleg getreden worden met het Nederlandsch Wapen Magazijn, v/h S. De Jager en Co. te Haarlem. Deze firma is bereid de geheele installatie op zich te nemen, behalve het huisje voor +f.350. Met het huisje en verdere onkosten moet men de som benoodigd voor de schietbaan globaal op f.600 stellen.
De Heer de Smeth zal met genoemde firma in besprek(ing) treden, terwijl Freule van Brienen met den timmerman Verboog over het huisje zal onderhandelen. Voor de tennisbanen zal ongeveer f.1600 benoodigd zijn, voor welke som de Nederlandse Cementsteenfabriek te Delft 2 cement-courts zal aanleggen van 78 bij 36 Engelsche Voet, met een inloop van 2x2,50 m.
Het nemen van een proef met duin- in plaats van rivierzand wordt door de Vergadering afgekeurd.
De courts zullen 15 April 1902 bespeelbaar moeten zijn.
Het Bestuur besluit onder de leden eene leening van f.3000 trachten te plaatsen en men zal geen circulaires zenden maar persoonlijk aandeelen trachten te plaatsen.
Staande de Vergadering wordt voor f.550 of 11 aandeelen aan de leening deelgenomen.

Niets meer aan de orde zijn sluit de Voorzitter de Vergadering.

Ondertekend: de Smeth (loco President).

Bestuursvergadering gehouden den 28 Januari 1902 ten huize van den Penningmeester.
Aanwezig de Heeren Van Kattendijke, de Smeth, Snouck Hurgronje.

De Heer de Smeth neemt het voorzitterschap waar. De notulen van de vorige Bestuursvergadering worden gelezen en goedgekeurd.
De Heer de Smeth bespreekt het onderhoud, dat hij gehad heeft met de firma v/h S. De Jager en Co. over den aanleg van de clay-pigeons baan. De kosten blijken alles en alles ongeveer van f.475. Genoemde firma zal de schietbaan aanleggen. De Heeren E. van Loon, van Sminia, Visser, van Pallandt van Duinrell en R. van Zuylen zullen uitgenoodigd worden het Bestuur bij te staan als baan-commissaris op de schietbaan en aan den Heer van Stolk als directeur van de Nederlandsche

 

Cementsteenfabriek te Delft zal schriftelijk opgave gevraagd worden van plannen voor het maken van 2 tennis courts.

Niets meer te behandelen zijnde sluit de waarnemend Voorzitter de Vergadering.

Bestuursvergadering gehouden den 15 Februari 1902 ten huize van den Penningmeester.

Aanwezig de Heeren van Kattendijke, de Smeth, Snouck Hurgronje en Stoop.

De Heer de Smeth bekleedt den voorzitterstoel en doet de notulen van de vorige vergadering voorlezen, welke daarna goedgekeurd worden.
De aanvrage der Koninklijke goedkeuring in de statuten wordt besproken.
Een ontwerp der statuten wordt voorgelezen en een weinig gewijzigd.

Besloten wordt aan elk bestuurslid een copie van dat ontwerp te zenden en enkele exemplaren op de te houden Algemeene Vergadering te laten circuleren.

Niets verder aan de orde zijnde sluit de waarnemend Voorzitter de vergadering.

Bestuursvergadering gehouden den 8 Maart 1902 ten huize van den Penningmeester.

Aanwezig de Heeren van Kattendijke, de Smeth, Snouck en Stoop.

De notuelen van de vorige bestuursvergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.
Het ontwerp der statuten wordt nader besproken en gewijzigd. Het zal den 15 Maart dan aan de Algemeene Vergadering ter goedkeuring worden overgelegd. Een ingekomen plan voor de tenniscourts, ingezonden door de Ned. Cementsteenfabriek te Delft wordt besproken. Men zal nog eenige inlichtingen vragen.
Men wijst op de onvoldoende wijze waarop voor de introductie van niet-leden gezorgd wordt. Er zal strenger op het bezoek van niet-leden gelet moeten worden.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door de Heer de Smeth, waarnemend President gesloten.

Algemeene Vergadering gehouden in Diligentia den 15 Maart 1902

Aanwezig de Heeren Granvill, J. van Lynden en C. van Randwijck en van het Bestuur de Heeren van Kattendijke, de Smeth, Snouck en Stoop.

De Heer de Smeth neemt het voorzitterschap waar, na eenige opmerkingen over de ontwerp statuten, worden deze met eene kleine wijziging goedgekeurd en zullen aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen worden.

Nog wordt besloten de aflossing der aandeelen te doen plaats hebben door eeene ponds ponds gewijze verdeeling per aandeel en niet door jaarlijksche aflossing. Deze verdeeling zal plaats hebben naar mate de kas het toe zal laten.

Nadat nog de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd zijn sluit de waarnemende Voorzitter de vergadering.

Ondertekend: Huyssen van Kattendijke (26.12.1902)

Bestuursvergadering gehouden den 1 Juni 1902 ten huize van den Penningmeester.

Aanwezig: Freule van Brienen, en de Heeren van Kattendijke, de Smeth, Snouck en Stoop.

De notulen worden van de vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. Besloten wordt aan Baron van Brienen vergunning te vragen een tweede schietdag voor de pigeons te houden en wel op Woensdag. De laatste Zaterdag van de maand zal met het oog op de dan te verspelen monthly medal vervangen worden door een andere dag.

Er zal om een cup geschoten worden op den dag vallende na volgende 2 Augustus courses op Clingendaal. (15 Augustus).
Nederlanders kunnen mededingen zonder ook lid van de Hague Golf Club òf van Nimrod te zijn. Vreemdelingen kunnen door het Bestuur der Hague Gplf Club geïntroduceerd worden.

Men zal de cup definitief behouden door 2x achtereen of 3x in het geheel te winnen. Het inleggeld wordt op f.5 voor niet leden op f.2.50 voor leden der H.G.C. vastgesteld. De waarde der cup zal later vastgesteld worden.
In September wordt een Golf-beker (Haagsche Wisselbeker) verspeeld ter waarde van 5 pound. Het inleggeld zal voor niet-leden f.2.50 voor leden f.1.50 bedragen. Voor de verschillende wedstrijden zal worden besteed: 6 pound voor de foursomes op 2 Augstus en 5 pound voor de prijzen bij de September wedstrijden.

De “Schietcommissie” is voorloopig als volgt samengesteld:

President: Secretaris/penningmeester: en 6 commissarissen:

Baron de Smeth
Jhr. Visser
Baron R. van Zuylen, Jhr. A. Boreel, Jhr. E. van Loon, Jhr. van Sminia, Graaf J. van Bylandt en de Heer Gerkens.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de waarnemnd Voorzitter de Heer de Smeth de Vergadering.

Bestuursvergadering gehouden den 29 Augustus 1902 in het Clubgebouw.

Aanwezig: Freule van Brienen en de Heeren van Brienen, van Kattendijke, de Smeth, Snouck en Stoop.

Aan de orde zijn de verschillende najaarswedstrijden welke bepaald worden op 20 en 21 September.
Voorts worden de wijzigingen welke alsnog in de statuten moeten plaats hebben, alvorens deze goedgekeurd kunnen worden, voor de aanwezige bestuursleden geparapheerd.

Niets meer te behandelen zijnde wordt de Vergadering gesloten.

Algemeene Vergadering gehouden den 21 December 1902 in de zaal Diligentia.

Aanwezig de Heeren A. Leveson Gower, Fraser, W. Leveson Gower, E. Cremers, V. Visser, des Tombes, Jhr. W. Groeninx van Zoelen, Baron V. van Tuyll, C. van Rappard, Revd Ratford, Baron de Chambaud, C.J. Graaf van Randwijck, Lord Granville en van het Bestuur: Freule M. van Brienen, Baron Huyssen van Kattendijke en de Heeren Snouck Hurgronje en Stoop.

De waarnemend Voorzitter de Heer van Kattendijke opent de Vergadering. De notulen van de vorige Algemeene Vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
De rekening en verantwoording wordt namens den Penningmeester door den Secretaris voorgelezen. De H. Fraser en des Tombes worden uitgenoodigd de rekening en verantwoording na te zien. Eenige opmerkingen over de boeking van het saldo der leening, welke voorhands afzonderlijk geboekt moet worden, en over de abonnementen van tennisspelers worden gemaakt. De rekening wordt vervolgens goedgekeurd maar zal eenigszins gewijzigd worden. Voortaan zal die rekening en verantwoording vóór de betreffende Algemeene Vergadering worden nagezien. Voor het volgend jaar worden de Heeren Fraser en des Tombes benoemd om die rekening te verifieeren.

De gelden verschuldigd wegens het huren van een locker over 1902 zullen in 1903 betaald moeten worden.
Aan de orde is de verkiezing an twee leden van het Bestuur. De Voorzitter stelt voor in plaats van den Heer Ratford, die bedankt heeft als bestuurslid, bij acclamatie te benoemen Lord Granville. De Heer van Rappard verzoekt hoofdelijke stemming. Gekozen Earl Granville met 16 stemmen tegen 1 op Mr van Rappard. Thans stelt de waarnemnd Voorzitter voor het aftredend lid Baron de Smeth van Deurne bij acclamatie te herkiezen. De Heer van Rappard verzoekt wederom hoofdelijke stemming. Zulks geschied weder en gekozen wordt Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum met 10 stemmen, tegen 5 uitgebracht op Baron de Smeth, 1 op den Heer Cremers, welke ongeldig verklaard wordt daar geen voorletter aanduidt welke van de drie aldus genaamde leden bedoeld is, en een blanco stem. De Heer Granville neemt de benoeming aan.

Definitief worden de volgende wedstrijd data vastgesteld. Voor de foursomes 2 Augustus, voor het Club Kampioenschap 31 Augustus. Dit laatste heeft alleen dan

plaats wanneer er werkelijk vijf of meer mededingers zijn. Valt één dier datums op een Zondag dan heeft de betrokken wedstrijd den Zaterdag die er aan voorafgaat plaats.
Lord Granville dient de volgende motie in, welke door den Heer Ratford ondersteund wordt: That this meeting desires the committee to exercise its right to appoint sub-committees for Lawn-Tennis and clay-pigeon shooting and also for house-, green- and match subcommittees. Deze motie wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De Vergadering keurt vervolgens goed dat aan den boer die een terrein gras bij het clay-pigeons schieten afstaat, voortaan 40 in plaats van 25 gulden per jaar zal betaald worden daar een grooter stuk gronds dan bedoeld was in gebruik genomen is.

De Vergadering besluit dat de penningmeester voortaan ook de clay-pigeon shooting gelden ter verantwoording zal hebben, in plaats van den Heer Visser, die door de waarnemend Voorzitter voor zijn moeite en ijver bedankt wordt.
De Heer Lord Granville beklaagt zich dat een door meer dan 10 leden verzochte Algemeene Vergadering niet door het Bestuur is uitgeschreven. De Secretaris verklaart dat men van meening was die aanvrage niet als ernstig gemeent te moeten beschouwen daar introducés en niet stemgerechtigde leden mede geteekend hadden. Na eenige discussie verklaart de Voorzitter dat het Bestuur het betreurt dat die Vergadering niet is uitgeschreven geworden.

De Heer van Rappard vraagt waarom de aandeelen geen coupons bevatten. De Voorzitter-Penningmeester verklaart dat de rente hetzij bij de contributie in rekening gebracht, hetzij afonderlijk betaald zal worden.
Voorts doe de Heer van Rappard de navolgende voorstellen welke door de Vergadering goedgekeurd worden. Mitsdien is besloten:

Aangaande de contributie: deze bedraagt voor leden die gebruik maken van van golf en clay-pigeon schieten f.15, van tennis en clay-pigeon schieten f.15 en voor hen die alle drie de voordeelen benutten willen f.25. Men zal maandlid kunnen zijn tegen betaling van f.5 ’s maands en dan van alles kunnen profiteeren. Leden, die hetzij geen golf hetzij geen tennislid zijn, zullen respectievelijk golf en tennis mogen spelen tegen betaling van f.1 per dag van 6 voormiddag tot 9 uur namiddag.

Voorts wordt het besluit der Algemeene Vergadering van 15 Maart 1902 in zake de aflossing der leening geschrapt. Thans wordt vastgesteld dat telken jare even zoovele volle aandeelen afgelost zullen worden bij loting, als de stand van de kas toelaat, met bijbetaling van rente. Het aantal der af te lossen aandeelen, in verband met den stand der kas, zal door de Algemeene Vergadering vastgesteld worden moeten.

De Heer van Rappard wordt vervolgens door het Bestuur uitgenoodigd zich te willen belasten met het ontwerpen van een concept Huishoudelijk Reglement, hetwelk in verband met de verkregen Koninklijke goedkeuring op de statuten gemaakt zal moeten worden. Over deze quaestie zal gehandeld worden in eene Algemeene Vergadering welke vastgesteld wordt op Vrijdag 16 Januari 1903.

De Heer des Tombes deelt mede dat de in September 1902 gehouden gymkhanaraces een batig saldo van f.100 opgeleverd hebben. Deze honderd gulden worden bestemd tot aflossing van 2 aandeelen, waarmede de

Vergadering onder dankbetuiging geheel instemt. Bovendien besluit de Vergadering te midden van een groot rumoer veroorzaakt door leden die de Vergadering reeds verlaten of dit wenschen te doen om nog drie aandeelen af te lossen; zijnde dus 5 in het geheel. Het Bestuur zal voor de loting der af te lossen aandeelen zorgen, en daartoe ten spoedigste bijeenkomen.

Niets meer verder te behandelen zijnde sluit de waarnemende Voorzitter, Baron van Kattendijke de Vergadering.

Geschatte datering

1902

Collection

Citation

“1902: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed July 14, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2076.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.