1905: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1905: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1905: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

Bestuursvergadering gehouden op Vrijdag 9 September 1905 des namiddags ten 4 ½ ure in het Clubhuis.

Aanwezig de Heeren van Limburg Stirum, Stoop, Cremers, van Rappard en Snouck Hurgronje.

Aan de orde is volgens besluit den vorige bestuursvergadering de benoeming van een vice-president; hiertoe wordt gekozen den Heer F. Cremers, die deze benoeming aanneemt.
Vervolgens wordt overgegaan tot voorlezing van eenen brief van Freule van Brienen aan den President, waarin zij meldt dat zij genegen is voor één jaar het Secretaris ambt waar te nemen, mits zij eenen secretaris ter vergadering mede mag brengen om de notulen te schrijven. Aangezien er bezwaren aan verbonden zijn, dat een niet-Bestuurslid de Comité vergaderingen bijwoont, verklaart de Heer Snouck Hurgronje zich bereid de notulen bij te houden, welk voorstel wordt aangenomen.

Wat betreft de September wedstrijden wordt besloten deze te doen plaats hebben op Zaterdag 16 en Zondag 17 September nl: foursomes, handicap, driving, approaching en putting competition. De laatste open voor zowel Heeren als Dames. Den leden, die bezwaar hebben tegen het spelen op Zondag, is het vergund op Zaterdag te spelen. Met het oog op de kosten wordt besloten geen 2e prijzen uit te loven.

Verder zal den Penningmeester worden gevraagd of er financieele bezwaren bestaan tegen het aanschaffen van een of meer golftijdschriften ter lezing in het clubhuis. De Heer van Limburg Stirum biedt het abonnement van het tijdschrift “Golf” voor één jaar aan, welk geschenk met dank wordt aangenomen. Nog wordt besloten een gedrukte ledenlijst in het Clubhuis te leggen benevens een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de President den vergadering.

Bestuursvergadering gehouden op Maandag 5 December 1905 des namiddags ten 5 ure ten huize van den Heer des Tombes.

Aanwezig de Heeren van Limburg Stirum, Stoop, Van Rappard, des Tombes en Snouck Hurgronje.

In de eerste plaats wordt besloten op den eersten en tweeden Kerstdag een handicap en foursomes te doen spelen. Aangezien de Christmas Cup voorgoed het eigendom is geworden van Heer van Randwijck wordt besloten de kosten van den prijs uit de inleggelden te bestrijden.
Met het oog op het weggaan van 2 caddies wordt besloten den hulpcaddie voor de wintermaanden in vasten dienst te nemen tegen f.1 per week en in het voorjaar pogingen te doen nieuwe caddies te krijgen.
Aan de Ledenvergadering zal worden voorgesteld de vacature in het Bestuur aan te vullen door ééne keuze uit de Heeren van Heemstra of Ratigan.
Van de leening van f.3000 zal aan de Ledenvergadering worden voorgesteld dit jaar 5 aandeelen af te lossen.

Geschatte datering

1905

Collection

Citation

“1905: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed June 12, 2021, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2079.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.