1910: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1910: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1910: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

Algemeene Vergadering van de Leden der Haagsche Golfclub op Maandag 24 Januari 1910 des namiddags +4 ½ uur in het Gebouw Diligentia.

Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Van Sminia, Van Swinderen en Snouck Hurgronje en van de leden de heeren Van Rappard, E. Cremers en Van Tuyll [van Serooskerken] van Coelhorst.

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.
Het Jaarverslag van den Secretaris wordt voorgelezen en goedgekeurd.
Op de rekening en verantwoording van den Penningmeester worden geene aanmerkingen gemaakt. De Penningmeester wordt bij acclamatie over het over 1909 gevoerd beheer gedechargeerd.

Er wordt besloten op voorstel van het Bestuur van het batig saldo f.300 te storten in het fonds voor afgeloste aandeelen der obligatie leening en f.50 toe te kennen aan Dunn als gratificatie.
Als leden der Kascommissie worden voor het jaar 1910 benoemd de heeren Fraser, Ratford en Van Rappard.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de wn. Voorzitter, de Heer Snouck Hurgronje, de vergadering.

Ondertekend: Van Limburg Stirum, A.M. Snouck Hurgronje

Vergadering van het Bestuur der Haagsche Golfclub op Dinsdag 27 September 1910 des namiddags te 5 ½ uur in het Clubhuis.

Tegenwoordig Freule Van Brienen en de heeren Van Limburg Stirum, Van Swinderen en Snouck Hurgronje.

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd.
De President deelt mede dat de toestand der financiën gunstig is zoodat eenig geld kan worden besteed voor het personeel, dat aldus op tastbare wijze van tevredenheid van het Bestuur het bewijs zal ontvangen. Dunn komt het eerst in aanmerking voor loonsverhooging en de President geeft in overweging aan de Algemeene Vergadering voor te stellen diens loon van f.12,50 op f.15 te brengen. Verder zal de gratificatielijst aldus worden verdeeld dat Ife f.75 ontvangt, Mijntje f.75 en Dunn f.25.


Vermeerdering van werkkrachten acht de President eveneens noodig en er wordt besloten aan de Algmeene Vergadering voor te stellen een arbeider meer in dienst te nemen tegen een werkloon van f.9. Verder zal een nieuw maaimachine worden gekocht, waarvoor f.300 wordt toegestaan.
Ife wordt ter vergadering ontboden. De president deelt hem de tevreedenheid mede van het Bestuur over zijn werkzaamheid en de gratificatie welke hem zal worden gegeven.
Met hem worden de wijzigingen op het terrein aan te brengen besproken. De course naar hole 1 en 6 zal eene “top dressing” krijgen en worden gelijk gemaakt.
De bunker naar 3 zal in het midden worden genivelleerd en aan weerszijden worden veranderd en een potbunker.
Tegen het ijzerdraad achter green 3 zal een smalle potbunker worden gemaakt. De bunker vóór 6 zal worden genivelleerd en worden vervangen door potbunkers links en rechts van de green.
Over het overbruggen van de sloot vóór green 7 en het daarvóór aanbrengen van een potbunker zal eene kostenopgave worden gevraagd.
De tee van 8 zal van nieuwe graszooden worden voorzien.
Aan Ife wordt ten slotte opgedragen te trachten andere en betere caddies te krijgen.
Ife verlaat de vergadering.
Dunn wordt ontboden en hem wordt de tevredenheid van hte Bestuur en het besluit tot het voorstel tot verhooging van zijn loon en de hem toegedachte gratificatie medegedeeld. Dunn verlaat de vergadering.
Meerdere lockers zullen worden aangebracht in de dameskamer. Een prijsopgave zal daarover worden gedaan.
Ten slotte wordt de verbetering der tennis-courts ter sprake gebracht. Er wordt besloten aan de Algemeene Vergadering machtiging te vragen tot het aangaan eene leening van f.2000 waardoor het mogelijk zal worden de bestaande courts te veranderen in grintbanen en een pomp aan te brengen om die te besproeien.
De freule Van Brienen verklaart, dat mocht dit plan slagen, zij bereid is het terrein voor de courts voor 10 jaar af te staan.
Mogelijke wijzigingen van het Clubhuis wordt aangehouden tot het volgend jaar. Er wordt besloten eene Algemeene Vergadering bijeen te roepen begin November.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de President de vergadering. Ondertekend: Van Limburg Stirum, A.M. Snouck Hurgronje

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golfclub op Vrijdag 11 November 1910 des namiddags te 4 ½ uur [in het Clubhuis].

Aanwezig van het Bestuur Freule van Brienen en de heeren Van Limburg Stirum, Van Sminia, Van Swinderen en Snouck Hurgronje en van de leden de heeren Van Rappard, Sandberg en F. Michiels van Verduynen.

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd.
De President deelt mede dat de financieele toestand der Vereeniging zoo gunstig is dat kan worden overgegaan tot verhooging der loonen van het personeel, vermeerdering daarvan en tot het aanbrengen van wijzigingen op het terrein. Aangezien een en ander belangrijke kosten ten gevolge zal hebben heeft het Bestuur niet zelfstandig de wenschelijk geachte maatregelen willen nemen doch daarover eerst het gevoelen van de Ledenvergadering willen vernemen.
Wat de verhooging der loonen betreft zoo stelt het Bestuur voor het loon van Dunn te brengenop f.15 per week hetgeen een verschil van f.140 per jaar zal maken en aan Bert f.0,50 per week meer te betalen, hetgeen komt op f.26 per jaar. Verder zal een nieuwe werkman moeten worden aangenomen tegen f.9 per week, makende eene meerdere uitgave per jaar van f.468.
Al deze voorstellen worden zonder stemming aangenomen.
De President licht vervolgens de voorstellen tot terreinwijziging toe. Deze zullen hierop neerkomen dat de croquet-lawn zal komen op de plaats, waar thans de tennis-courts zijn en vise-versa. De tennis-courts zullen van gravel worden gemaakt en aldus beter voldoen aan de eischen welke tegenwoordig gesteld worden. Het aanzienlijk aantal leden, dat voor tennis lid is maakt eene betere inrichting der banen noodzakelijk. De grond voor den croquet-lawn zal worden uitgediept en omgeven door eenen eenvoudigen aanleg, waardoor het terrein vóór het clubhuis er tevens ooglijker zal uitzien dan thans het geval is.
Den kosten dezer werken zullen zoo hoog zijn, dat zij onmogelijk uit de gewone inkomsten zullen kunnen worden bestreden, zoodat het Bestuur machtiging vraagt tot het aangaan eener leening van f.3000 tegen 4% verdeeld in zes aandeelen van f.500.
De heer Van Rappard wenscht te weten hoe het staat met de telefoonleening van f.300.
De President deelt mede, dat met de aflossing wordt gewacht totdat de obligatieleening zal zijn afbetaald aangezien laatstgenoemde rente afwerpt en eerstgenoemde niet.
De heer Van Rappard zou nog gaarne vernemen of bij de begrooting der onkosten rekening is gehouden met de noodzakelijke verlaging van het terrein voor den croquet-lawn bestemd en of kosten zijn gevraagd voor de pomp ter besproeiing van de tennis-banen.
De President beantwoordt beide vragen bevestigend. De kosten van een pomp zullen + f.300 zijn.
De freule Van Brienen deelt mede dat zij tegen de plannen geene bezwaren heeft, en bereid is het terrein noodig voor de tennis-courts voor 10 jaar aan de club af te staan.
Zij zal evenwel een huur verlangen voor dat terrein van één cent per m2.
Het Bestuur wordt zonder stemming gemachtigd voor het beoogde doel eene leening van f.3000 aan te gaan.
Niet meer aan de orde zijnde sluit de President de vergadering.

Ondertekend: Van Limburg Stirum, A.M. Snouck Hurgronje.

Geschatte datering

1910

Collection

Citation

“1910: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed January 22, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2083.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.