1911: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1911: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1911: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

[Algemeene] Vergadering van de leden van der Haagsche Golf Club op Zaterdag 28 Januari 1911 des namiddags te 4 ½ uur [in het Clubhuis].

Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Van Limburg Stirum, Van Sminia en Van Swinderen en van de leden de heeren Van Rappard, F. Cremers, Fraser, Van Bronkhorst Sandberg.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
Het Jaarverslag wordt aangehouden aangezien de steller afwezig is. De rekening en verantwoording van den Penningmeester worden op advies van de Commissie tot nagaan ervan benoemd goedgekeurd en de Penningmeester gedechargeerd. De President leest een ontwerp-advies aan Burgemeester en Wethouders van ’s- Gravenhage voor betreffende het plan tot oprichting van een ziekenhuis op een gedeelte van het door de club gebruikte terrein. Bij acclamatie wordt besloten het Bestuur tot verzending van dit adres te machtigen.
De heer Van Rappard maakt eenige opmerkingen over het opmaken van den handicap, welke het Bestuur toezegt in overweging te zullen nemen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de President de vergadering.

De President
De waarnemend Secretaris.

Vergadering van het Bestuur der Haagsche Golfclub op Maandag 18 December 1911 des namiddags te 4 ¾ uur op de Club.

Tegenwoordig zijn de heeren Van Limburg Stirum, Van Sminia, Van Swinderen en Snouck Hurgronje.

De notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Aan de orde wordt gebracht een voorstel van den Penningmeester om de contributie voor de spelende leden te verhoogen. Dit voorstel wordt in den breede besproken en ten slotte aangenomen omdat het Bestuur de overtuiging heeft dat zoowel de aflossing der schuld als de stijgende behoeften voor het onderhoud van het terrein versterking der middelen noodzakelijk maken.
De voor te stellen wijziging zal er op neer komen dat eene splitsing wordt gemaakt tusschen niet-spelende, spelende en temporaine leden. Voor niet- spelende leden zal de contributie blijven zooals zij is, doch voor spelende leden gebracht worden op f.30 zoo zij één of f.40 zoo zij meer dan een spel beoefenen. Voor inwonende dames zijn deze bedragen resp. f.15 en f.25. Voor de buitengewone leden (n.l. zij die den leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt) is de contributie resp. f.7,50 en f.15. De greenfees zullen worden gebracht voor golf op f.1,50 per dag, f.5 per week en f.15 per maand: voor tennis en croquet resp. f.1, f.5 en f.10.
De leden zullen vóór de vergadering in Januari nopens de voorstellen van het Bestuur bij circulaire worden ingelicht.

Ondertekend: A.M. Snouck Hurgronje

Geschatte datering

1911

Collection

Citation

“1911: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed January 20, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2084.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.