1912: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1912: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1912: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

[Algemeene] Vergadering van de leden der Haagsche Golf Club op Vrijdag 5 Februari 1912 des namiddags te 4 1⁄2 uur in het gebouw Diligentia.

Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Van Limburg Stirum, Van Swinderen en Snouck Hurgronje en van de leden de heeren Van Tuyll [van Serooskerken] van Coelhorst, R. Stoop en Van Rappard.

De notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Het Jaarverslag over 1911 wordt voorgelezen en goedgekeurd en op voorstel van den President wordt besloten voor het vervolg den Secretaris van het uitbrengen van dit onnoodig rapport te ontheffen.
De rekening en verantwoording van den Penningmeester wordt op het daartoestrekkend voorstel der Kascommissie goedgekeurd.
Aan de orde worden gesteld de den leden bij circulaire bekend gemaakt voorstellen tot verhooging der contributie voor de spelende leden. De contributie zal dienovereenkomstig voor spelende leden bedragen resp. f.30 en f.40 voor éen respectievelijk twee beoefende spelen, voor inwonende dames resp. f.15 en f.25. Leden onder de 18 jaar zullen betalen resp. f.7,50 en f.15. De introductiegelden worden gebracht op f.1,50 per dag, f.5 per week en f.15 per maand voor golf en of f.1, f.5 en f.10 voor tennis en croquet.
De heer Stoop vraagt of het niet de voorkeur zou verdienen de macht om te bepalen wie spelend en wie niet-spelend lid is te ontnemen aan het Bestuur en de leden vrij te laten, door kaarten te koop te stellen, die zij die een spel beoefenen kunnen koopen. Algemeen is men van oordeel dat aanneming van dit voorstel tot misbruiken aanleiding zou geven en de voorstellen van het Bestuur worden ongewijzigd aangenomen.
De heer Van Rappard vraagt nog of het Bestuur erop wil letten dat de caddies de armbanden met nummers, welke hun zijn verstrekt dragen. Het Bestuur zal dit gaarne doen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de President de vergadering. Ondertekend: A.M. Snouck Hurgronje, Secretaris

Geschatte datering

1912

Collection

Citation

“1912: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed July 14, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2085.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.