1913: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1913: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1913: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

[Algemeene] Vergadering van de leden der Haagsche Golfclub op Vrijdag 31 Januari 1913 des namiddags te 4 3⁄4 uur in de vergaderzaal van het gebouw van “Pulchri Studio”

Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Van Swinderen en Snouck Hurgronje en van de leden de heeren Van Tuyll [van Serooskerken] van Coelhorst, N.J.C. Snouck Hurgronje, C. van Rappard en Van der Esch.


De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd.
De Kascommissie brengt bij monde van den heer Van Rappard verslag uit en deelt mede dat zij de rekening en verantwoording van den Penningmeester goedkeurt. Ter zake van het nadeelig slot der rekening ad f.2500 worden van bestuurszijde uitvoerige inlichtingen gegeven krachtens welke het nadeelige resultaat van 1912 te wijten is aan de hoogere uitgaven voor den aanleg dan door de leening werden gedekt. Het Bestuur is niet bevreesd voor het komende jaar en hoopt zelfs dat dan een groot deel van het tekort van 1912 zal kunnen worden aangezuiverd. Op den dienst van 1913 zal zooveel mogelijk worden bezuinigd o.a. door Ife langer weg te zenden en in het algemeen door de uitgaven tot het strikt noodzakelijke te beperken.

De Penningmeester wordt voor zijn beheer over 1912 gedechargeerd.
Aan de orde komt de verkiezing van Bestuursleden, door het aftreden van den heer Van Limburg Stirum als President. De waarnemend Voorzitter wijst erop dat de heer Van Rappard de aangewezen man is om deze functie te bekleeden en vraagt hem of hij bereid zoude zijn haar aan te nemen. De heer Van Rappard verklaart eene candidatuur om verschillende redenen niet te kunnen aanvaarden en stelt voor den heer Snouck Hurgronje tot President te verkiezen. Deze laatste betreurt de beslissing die de heer Van Rappard heeft meenen te moeten nemen, doch neemt de candidatuur aan welke door de vergadering in een benoeming wordt bevestigd. Op voorstel van den heer Van Rappard wordt het Bestuur gemachtigd naar een geschikt persoon om te zien om het Secretariaat waar te nemen, welke functie voorloopig nog door den President zal worden vervuld. Als Commissaris wordt nog gekozen de heer Van Bronkhorst Sandberg.
De heer Van Swinderen wenscht hier nog openlijk dank te betuigen aan de heeren F. en E. Cremers en F. Huyssen van Kattendijke, die aan de Club hun aandeel in de schuld der Club hebben ten geschenke gegeven. Spreker hoopt dat dit voorbeeld navolging zal vinden, want vooral met den berooiden toestand der kas is de liberaliteit van genoemde heeren op den hoogsten prijs gesteld.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de waarnemend President de heer Snouck Hurgronje de vergadering.

Ondertekend: A.M. Snouck Hurgronje President/Secretaris

Geschatte datering

1913

Collection

Citation

“1913: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed July 29, 2021, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2086.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.