1914: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1914: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1914: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golf Club op 31 Januari 1914 des namiddags te 5 uur in de Vergaderzaal van het Gebouw “Diligentia”.

Tegenwoordig van het Bestuur de heer Snouck Hurgronje en van de leden de heeren Van der Esch, Groeninx van Zoelen, L. den Beer Poortugael, W. van Limburg Stirum, Ratford, C. Crommelin, F. Cremers, C. van Rappard, A. Roosmale Neypen, Chilton en R. Stoop.

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd.
Aan de orde is goedkeuring der rekening en verantwoording van den Penningmeester over het beheer over 1913.
De Kascommissie brengt verslag uit bij monde van den heer Van Rappard, die begint met een woord van groote waardeering jegens den Penningmeester Van Swinderen, die door vertrek naar het buitenland als zoodanig moet aftreden. Hij wijst er op dat mede door zijn uitstekend beheer de vereeniging, die bij zijn optreden zeer zwak stond, thans finantieel zeer krachtig is geworden. Spreker zou ongetwijfeld hebben voorgesteld den heer Van Swinderen te benoemen tot Eere-lid der Vereeniging, indien hem niet bekend was dat genoemde heer zich bereid had verklaard Bestuurslid te blijven en als zoodanig nog de belangen der Vereeniging nog kan blijven bevorderen. Aanmerkingen op het beheer over 1913 heeft de Commissie niet te maken, weshalve zij voorstelt den afgetreden Penningmeester over het gevoerd beheer te dechargeeren. Conform wordt besloten.

Bij de indiening der begrooting sluit de Voorzitter zich geheel aan bij de woorden van waardeering door den heer Van Rappard jegens den heer Van Swinderen gesproken. Als medelid van het Bestuur heeft spreker de meeste gelegenheid te bemerken hoeveel de heer Van Swinderen voor de club doet en hoeveel aan zijn initiatief en doorzettingsvermogen wij hebben te danken. Ook van het Bestuur, daarbij door het Huishoudelijk Reglement bevoegd verklaard, zou een voorstel den heer Van Swinderen tot Eere-lid te benoemen zijn uitgegaan, indien het daarvan niet door de door den heer Van Rappard aangevoerde reden ware weerhouden.

Enkele nieuwe posten der Begrooting worden nader besproken. Goedgekeurd wordt een post tot het aanbrengen van verbeteringen aan hole 8, welke op f.375 worden begroot. Ook wordt na eene bespreking besloten gelden toe te staan ten einde gedaan te krijgen dat door de verwijdering van koeien van het gedeelte van het terrein in huur bij de Freule van den Bosch ook de noodzakelijkheid van hekken om bunkers en greens zou komen te vervallen. Algemeen zou men deze verbetering welke op f.400 à f.500 ’s jaars wordt geschat goedkeuren, doch mochten de kosten te hoog worden, dan zou men er de voorkeur aan geven dat gelden werden besteed voor de aanstelling van een caddiemeester. Diens benoeming maakt het denkpunt van de bespreking uit en het voorstel wordt algemeen toegejuicht. Het Bestuur wordt dan ook opgedragen naar een geschikt persoon voor die betrekking uit te zien. Aan de orde is de benoeming van nieuwe Bestuursleden, vervanging van den heer Van Swinderen en tot aanvulling van de bestaande vacature.

Voor de eerste betrekking wordt op voorstel van het Bestuur bij acclamatie gekozen de heer Van der Esch, die ter vergadering aanwezig verklaart de betrekking aan te nemen.
Voor de vacature van Secretaris wordt niet tot eene benoeming overgegaan. Het Bestuur zal deze zaak nader overwegen en verklaart zich, op voorstel van de heer Van Rappard bereid, in de maand Mei eene nieuwe Algemeene Vergadering uit te schrijven waarin tot de bewuste benoeming zal kunnen worden overgegaan. Aan de orde komt eene wijziging van hete Huishoudelijk Reglement met de strekking de entrée te verhoogen tot f.25 voor een hoofdkaart en tot f.15 voor een bijkaart. De Voorzitter deelt mede dat het Bestuur het over de quaestie der bijkaarten niet eens is kunnen worden. Een gedeelte vond n.l. f.15 daarvoor te hoog en wenschte de kosten te zien gebracht op f.10 voor de eerste bijkaart en f.7,50 voor volgende. Bij stemming wordt met 9 tegen 3 stemmen besloten het bedrag der bijkaarten te brengen op f.15 en dat van de hoofdkaart op f.25.

De heer Van Rappard brengt de wenschelijkheid ter sprake in te stellen eene commissie die speciaal belast zal zijn met het organiseeren der wedstrijden. Hij

heeft de ervaring dat de Bestuursleden, zij het buiten hunne schuld, menigmaal afwezig moeten zijn bij wedstrijden, hetgeen de regeling niet ten goede komt. Bij het bezwaar dat tegen het voorstel door den Voorzitter wordt gemaakt n.l. dat het hier zuiver bestuursfuncties geld die hij het beter acht niet aan commissies over te dragen, deelt de heer Van Rappard mede zijn voorstel niet te handhaven.

De heer Stoop heeft op het terrein vele bunkers zien graven en andere belangrijke wijzigingen zien aanbrengen, waarin de leden niet gekend
waren. Hij zou het wenschelijk achten dat een Terreincommissie werd ingesteld, die door het Bestuur over dergelijke belangrijke wijzigingen zou worden geraadpleegd. De Voorzitter heeft tegen dit denkbeeld hetzelfde bezwaar als tegen dat van den heer Van Rappard, doch verklaart zich bereid voorgenomen wijzigingen in het vervolg bekend te maken, zoodat de leden de gelegenheid zullen hebben er hunne bezwaren tegen in te brengen. De heer Stoop neemt hiermede genoegen.

De Voorzitter stelt nog voor den heer Stoop te benoemen tot lid van de Kascommissie in plaats van den heer Fraser, die zich in Engeland heeft gevestigd. Deze benoeming wordt goedgekeurd en de heer Stoop verklaart haar aan te nemen.
De Voorzitter deelt nog mede dat de Haagsche Golf Club is toegetreden tot het nieuwe gevormde Centraal Golfcomité voor Nederland en den heer Van Rappard tot haren afgevaardigde naar dit Comité heeft benoemd.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de President de vergadering.

Ondertekend: A.M. Snouck Hurgronje, President/Waarnemend Secretaris

Algemeene Vergadering van de leden van de Haagsche Golf Club op 18 Mei 1914 des namiddags te 5 uur in het Clubgebouw.

Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Snouck Hurgronje en Van der Esch en van de leden mevrouw Van Hoboken, mevrouw Van Sminia en mevrouw Quarles van Ufford en de heeren Sandberg, Van Sminia, G. van Tuyll, G.C.W. van Tets, C. Crommelin, W. van Bijlandt, van Roosmale Nepven en L. van Limburg Stirum.

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.
De President deelt mede dat deze vergadering is belegd tot aanvulling van het Bestuur. De heer Van Swinderen heeft te kennen gegeven uit het Bestuur te willen treden omdat hij door zijne afwezigheid in Engeland niet aan de werkzaamheden kan deelnemen. Ten einde den heer Van Swinderen nog met eenen, zij het lossen band aan het Bestuur te blijven binden, stelt de President namens het Bestuur voor hem het gevraagde ontslag wèl te verleenen maar hem tevens te benoemen tot buitengewoon lid van het Bestuur. Hij kan dan, mocht hij weer terugkomen of tijdelijk hier aanwezig zijn zijne medewerking aan het Bestuur verleenen. Overeenkomstig dit voorstel wordt besloten. Tevens wordt het Bestuur gemachtigd in het Huishoudelijke Reglement eene wijziging aan te brengen, waarbij buitengewone leden van het Bestuur worden ingesteld. Zij zullen dezelfde rechten hebben als de gewone leden van het Bestuur. De Voorzitter deelt mede dat thans twee vacatures in het Bestuur te vervullen zijn n.l. die van Secretaris en van Commissaris. Hij stelt namens het Bestuur voor te benoemen tot Secretaris de heer H. Crommelin en tot Commissaris J. baron van Pallandt van Walfort. Beide heeren worden bij acclamatie door de vergadering in de verschillende qualiteiten gekozen. Nadat nog enkele huishoudelijke zaken besproken zijn sluit de President, niets meer aan de orde zijnde, de vergadering.

Ondertekend: A.M. Snouck Hurgronje, President/waarnemend Secretaris

Geschatte datering

1914

Collection

Citation

“1914: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed July 14, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2087.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.