1905: Jaarverslag Haagsche GC

Dublin Core

Title

1905: Jaarverslag Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1905: Jaarverslag Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: losse bladen

Text

1905

Jaarverslag uit te brengen krachtens Art. 30 der Statuten en Art. 37 van het Huishoudelijk Reglement.

Evenals het vorig jaar heeft de vereeniging ook dit jaar aan haar doel beantwoord. Was het totaal aantal bezoekers der links dit jaar iets minder dan het vorige jaar zoo is dit voornamelijk te wijten aan het slechte weer in de laatste maanden van het jaar en kan het dus geen reden tot ongerustheid baren.
In het laatst van het jaar leed het Bestuur der vereeniging een gevoelig verlies door het vertrek van den President Mr J.P. graaf van Limburg Stirum naar het buitenland. Het is hier de plaats om dankbaar te herdenken, wat hij in de jaren dat hij President der Club was heeft gedaan. Het vele nieuwe dat onder zijn presidentschap is tot stand gebracht is welsprekender dan woorden kunnen zijn. Wat de wedstrijden betreft, zoo is de belangstelling in de maandelijksche handicaps, waarover in het laatste verslag werd geklaagd, eer af dan toegenomen. Aan het hoofd der lijst staat Mr. C. ridder van Rappard, die “faute des combattants” eenige malen gedwongen is geworden slechts zichzelven te overwinnen.
In het Kampioenschap van Nederland, dat dit jaar te Roozendaal verspeeld werd, wist de heer E. Cremers den
roem der Haagsche Golf Club hoog te houden. Hiervoor zij hem ook op deze plaats hulde gebracht. *
Doch voor onze Club waren bij verre het belangrijkst de wedstrijden gehouden op 31 Augustus en 1 en 2 September. Op die dagen werd n.l. het heuglijke feit herdacht, dat de Haagsche Golf Club 12 1⁄2 jaar bestond, en wanneer we terug zien in die 12 1⁄2 jaar, dan is het eerste wat ons treft de meerdere belangstelling, die de Royal and Ancient game zich in Nederland wist te verwerven. Want wie had in 1893 kunnen denken, dat in 1905 afgevaardigden van 3 bloeiende golf clubs de wedstrijden bij zouden komen wonen, welke hun oudste zuster had uitgeschreven. Dat het spel in Holland burgerrecht kreeg en hier niet meer als een vreemde gast werd beschouwd blijkt ook wel uit het verhollandschen van den naam der club. Misschien zullen we over 12 1⁄2 jaar met evenveel gemak een bal in het Hollandsch ‘pullen’ en ‘slicen’ in een bunker als nu. De uitdrukkingen, die de spelers gebruiken bij deze gebeurtenissen zijn reeds Hollandsch geworden.

Om op de wedstrijden terug te komen, dient allereerst vermeldt te worden dat het weer zijn uiterste best deed [ze] in het water te doen vallen. Maar “the beauty of golf is, that it can be played in any weather” en niets
 kon de Haagsche spelers met hunne gasten weerhouden zich met elkander te meten. Ja zelfs eenige dames, liepen met doodsverachting door plasregens en tornden op tegen windvlagen, waarmee de natuur ze trachtte af te schrikken.
Op 1 September had in het Palace Hôtel te Scheveningen een zeer geslaagd diner plaats, gevolgd door een bal door de Haagsche Golf Club aan hunne gasten aangeboden.
De uitslagen der verschillende wedstrijden waren:
Kampioenschap van de Haagsche Golf Club: A.M. Snouck Hurgronje.
Nog werden op 2 Augustus de gebruikelijke foursomes gehouden, deze maal gewonnen door Freule M. van Brienen en A. Snouck Hurgronje.
Clay-pigeon schieten werd dit jaar gedurende eenigen tijd drukker beoefend dan de vorige jaren, doch wedstrijden hadden niet plaats.
Ook de tennis wedstrijden uitgeschreven voor het 12 1⁄2 jarig bestaan hadden niet plaats door het slechte weer. Van de banen werd evenwel gedurende dezen zomer vrij druk gebruik gemaakt.
Den dag volgende op dien van het Kampioenschap van Nederland sloegen 7 spelers der Haagsche Golf Club een gecomibeerd 7-tal der Doornsche en Roozendaalsche Golf Clubs. Voor Den Haag speelden de heeren E. Cremers, F. Cremers, Van Limburg Stirum, N.J.C. Snouck Hurgronje, H. Dumonceau, Stoop, A.M. Snouck Hurgronje.

Geschatte datering

1905

Collection

Citation

“1905: Jaarverslag Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed July 9, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2098.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.