1911: Jaarverslag Haagsche GC

Dublin Core

Title

1911: Jaarverslag Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1911: Jaarverslag Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: losse bladen

Text

1911

Jaarverslag uitgebracht krachtens Art. 10 der Statuten en Art. 37 van het Huishoudelijk Reglement.

De verslaggever over 1911 kan met vreugde constateeren, dat ook dit jaar er een geweest is van bloei voor onze vereeniging. Man zou het haast kunnen noemen een tweede geboorte, want wie der leden die in 1893 met rechtmatigen trots ons Clubhuis voor het eerst inging, had kunnen vermoeden dat de eenvoudige weide, waarop zijne oogen rustten, zou worden herschapen in eene lustwarande waarin bloemen zich met gazons afwisselden en welke was zijn verbazing geweest indien hij zijn clubgebouw zuidwaarts uitgaande was komen te staan voor een paar tennis-courts, die naar het oordeel van veeleischende deskundigen, gebruikt kunnen worden om tennis op te spelen.

Indien men bij de hierboven genoemde verbeteringen een zomer voegt, waarvan het nageslacht slechts zal gelooven, dat hij nooit heeft bestaan, dan behoeft het geene verwondering te wekken, dat zelfs onze Penningmeester niet ontevreden is. Want voor een Penningmeester in een Bestuur is bloei een quaestie van klinkende munt en het valt niet te ontkennen, dat de rekening en verantwoording van den Penningmeester ten slotte de toets vormen, waaraan ook de leden voor- of tegenspoed van elkaar kunnen onderscheiden. Met eene verwijzing naar de cijfers op de convocatie voor deze vergadering verstrekt moge de verslaggever dan ook volstaan, indien hij van den toestand der vereeniging een beeld moet geven. Indien ondanks die gunstige cijfers voorstellen tot versterking der inkomsten ter tafel liggen, dan behoeft dit geen oorzaak te zijn tot ongerustheid maar kan dat feit slechts leiden tot het besef der waarheid van de economische stelling dat vermeerderde welvaart stijging der behoeften ten gevolgde heeft. Naast cijfers mag ook het ledenbezoek worden vermeld als maatstaf voor de gezondheid der vereeniging. Zonderling genoeg toont dit achteruitgang vergeleken bij 1910 en zulks ondanks de gunstige weersgesteldheid. Volgens den teller Dunn bedroeg het aantal leden, die in 1911 de terreinen bezochten 5474, tegen 5870 in 1910, eene achteruitgang dus van + 400. Het zijn de allereerste maanden van het jaar geweest die ons dit verlies hebben berokkend. Waarschijnlijk zal dus de reden slecht weer zijn geweest, een achteruitgaan om den grooten sprong van den zomer mogelijk te maken.
Nog volge een kort overzicht van de wedstrijden in 1911 gehouden.
Het jaar werd als naar gewoonte ingeluid met den strijd om den Juliana Beker op 30 April die dit jaar op den heer Van Tuyll van Coelhorst werd veroverd door den Heer [ ].

Nadien ontving onze club een tegenbezoek van de Knocke Golf Club, wier afgevaardigden een gemakkelijke prooi werden van den team die de kleuren der Haagsche Golf Club had te verdedigen.
Van beter gehalte dan de spelers uit België waren eenige leden van de New Zealand Golf Club, die uitgenoodigd en geleid door Sir Alan Johnstone tegen een zeer sterk Haagsch team speelden en het er na eenige goede matches tegen verloren. Het is te hopen, dat ook volgende jaren nog teams uit het buitenland ons een bezoek zullen brengen, want er bestaan geen betere oefening vor de Nederlandsche spelers dan zich met sterkere spelers van over de Noordzee te kunnen meten. Om die reden is het ook zoo te betreuren dat de jaarlijksche wedstrijden om den Clingdael Cup niet meer plaats hebben, daar het van een toeval afhankelijk is of de gelegenheid zich met eerste klasse spelers te meten zal voordoen.

In Juli genoot onze Club de eer vele Nederlandsche golfspelers te ontvangen, die waren samengekomen om elkaar den titel van Kampioen van Nederland te betwisten. Het was de veteraan Schuurbeque Boeye, die op een door de droogte moeilijk te bespelen terrein, door groote vastheid van spel “through the green” en door niet al te slecht werk op wat in het voorjaar greens waren geweest, de jongeren achter zich liet en zich die Kampioenstitel voor 1911 verwierf.

In tropische hitte werden op 31 Augustus de vier ronden gespeeld om den Harford Hartland Cup. Van de vele mededingers was ook dit jaar wederom de heer G. del Court de baas en won zich de eigendom van den beker. De overwinning, hoewel zeker verdiend en door de zware omstandigheden alle hulde waardig, was voor vele golfspelers eene teleurstelling omdat het nu met dezen populaire wedstrijd uit was. De heer Des Tombe maakte aan de mismoedigheid die kon bestaan een eind door een nieuwe beker uit te loven die op denzelfden dag onder dezelfde voorwaarden zou worden verspeeld. Hem zij daarvoor op deze plaats nogmaals dank gebracht.

Het Kampioenschap der Club werd in de maand October gespeeld en gewonnen door den heer N.J.C. Snouck Hurgronje.
Ook tennis wedstrijden hadden tot tweemaal toe plaats, trokken vele deelnemers en deelneemsters en hadden ten gevolge dat enkelen dezer overwinnaars en overwinnaressen werden.

 

Ondanks de moeite, die voor de croquet-baan was gedaan, werd het spel erop slechts matig beoefend. Laten we hopen, dat hierin eene keer ten goede moge komen.
Ten slotte zij nog opgemerkt dat de wolk, die in den vorm van een sanatorium boven een deel van ons terrein heeft gehangen, wel niet geheel is verdwenen maar toch zoover is afgedreven, dat de eerst jaren niet voor neerslag behoeft te worden gevreesd.

December 1911,
A.M. Snouck Hurgronje

Geschatte datering

December 1911

Collection

Citation

“1911: Jaarverslag Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed July 6, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2104.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.