1911: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1911: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1911: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC

Text

Algemeene Vergadering van de Kennemer Golfclub

Gehouden op woensdag 8 februari 1911 des namiddags 8.00 uur in Hotel Hartelust te Bloemendaal.

Tegenwoordig volgens presentielijst: De heeren


G.J. van der Vliet, Voorzitter


A. Koolhoven

G.L. Tegelberg


J.C. Laan,


Mevr. Ch. Tegelberg-Bunge


R. von Mühlen


W.W. Hopperus Bua


J(acob) C. Wolterbeck


C.N.J. Moltzer Jr.


C.D. van der Vliet


F.A. van Hall


Ch. Van de Poll


F. Heckman


C.J. van Tienhoven, Secretaris

De voorzitter, de heer G.J. van der Vliet, opent de vergadering met een woord van welkom aan de tegewoordig zijnde leden. Hij zegt dat het hem en zeer zeker ook de tegenwoordig zijnde leden genoegen doet dat de heer A. van de Poll na eene zeer ernstige ziekte wederom hersteld is en hoewel de heer Van de Poll nog niet in de vergadering kan tegenwoordig zijn spreekt de voorzitter de hoop uit dat de heer A. van de Poll nog veel in het belang der club zal kunnen verrichten.

Verder deelt de voorzitter mede, dat op deze vergadering eenige belangrijke besluiten zullen moeten worden genomen en wel in de eerste plaats de vaststelling van het Huishoudelijk Reglement. Hij hoopt dat de leden niet hoofdzakelijk zullen vervallen in de beoordeeling van de letterkundige samenstelling, maar wel of er een duidelijk, practisch reglement kan worden vastgesteld. Hij dankt den leden, die zich de moeite hebben getrootst om eenige zeer terechte wijzigingen in het ontwerp aan het Bestuur hebben kenbaar gemaakt. Na eene kleine mededeeling van den voorzitter over eene vereeniging, die slechts bij elkander kwam om te spreken over “de wording”, verheugt het hem, dat er hier reeds een wording is en met kracht wat tot stand gebracht wordt.

Van de heer J.Th. Cremer is een schrijven ingekomen met de mededeeling dat hij het Eere- voorzitterschap van de Kennemer Golfclub gaarne heeft aanvaard. Nog kan de voorzitter mededeelen dat de dames Mevr. van Tienhoven-Wilson en Mevrouw Tegelberg-Bunge zich bereid hebben verklaard om het Bestuur behulpzaam te zijn met het inrichten en exploiteeren van het clubhuis. Het Bestuur heeft gebruik gemaakt van haar recht om zich nog te assumeeren de heeren J.C. Laan te Bloemendaal en M. Cremer te Amsterdam welke heeren zich de benoemingen hebben laten welgevallen.

Ook kan de voorzitter nog mededeelen dat waar in de eerste bijeenkomst voor f 8.500,- werd deelgenomen in de obligatieleening, deze deelname thans is gestegen tot f 12.800,-

Het aantal leden der Kennemer Golfclub bestaat thans uit 69 spelende heerenleden, 44 spelenden damesleden en 11 niet-spelende leden. Mocht het Bestuur eerst de meening hebben gehad dat de heer Cremer bereid was de terreinen voor 6 jaar vast ter bespeling te willen afstaan, zoo heeft eene nadere bespreking met den heer Cremer slechts tot resultaat gehad, dat tot 31 december 1913 het golfspel op de terreinen kan worden uitgeoefend. Met opzegging van éen jaar van te voren kan de heer Cremer na dien datum de terreinen aan de vereeniging onttrekken, doch verklaart zich berreid de gemaakte onkosten alsdan te vergoeden. Deze overeenkomst wordt schriftelijk met den heer Cremer aangegaan. Van den heer Van Hoorn is mededeeling ontvangen dat genoemde heer zijn terrein, vereischt tot aanleg van de drie holes in de zanderij tot wederopzeggingstoe aan de Kennemer Golfclub ter gebruikneming gratis afstaat. Deze groote bereidwilligheid wordt dankbaar door de vergadering aanvaard.
De secretaris verkrijgt nu het woord tot voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke onveranderd worden goedgekeurd.

Alsnu komt in behandeling de vaststelling van een huishoudelijk reglement.
 Het ontwerp Huishoudelijk] Reglement wordt artikelsgewijs behandeld en stelt de heer Van de Poll voor als artikel 11 een nieuw artikel in te voegen waarbij het aan de verschillende categorien van leden vergund zal zijn om zonder ballotage bij het Bestuur in eene andere categorie over te gaan. Dit artikel wordt overgenomen.

Bij artikel 12 vraagt de heer Wolterbeek of hier geene bepaling in opgenomen dient te worden, dat bij groote gezinnen een maximum lidmaatschap voor het gansche gezin kan betaald worden. De heer Van de Poll zet duidelijk uiteen dat juist kinderen tusschen 12 en 21 jaar veel van het terrein en de caddies kunnen eischen en het dan dikwijls bezwaarlijk zullen maken aan de gewone leden om te spelen. Artikel 12 blijft dus onveranderd.

Bij artikel 16 ontspint zich eene discussie over het al of niet heffen van eene sortie. Bij stemming wordt dit artikel aangenomen met 8 tegen 6 stemmen. Na eenige kleine redactiewijzigingen wordt het Huishoudelijk Reglement met algemeene stemmen vastgesteld. De heer Wolterbeek stelt nog de vraag of kinderen van leden aan ballotage moeten worden onderworpen. De meeningen hierover zijn verschillend doch wijst de voorzitter op artikel 60 van het reglement, waarin deze met voorziene gevallen door het Bestuur worden beslist.

Punt 3 der agenda komt thans in behandeling en geeft de voorzitter hierover het woord aan de heer Tegelberg, die zich als ingenieur met verschillende plannen hoofdzakelijk heeft bezig gehouden. De heer Tegelberg deelt mede dat de architect Loudon een plan heeft ingediend, doch de kosten van zulk een clubhuis op ± f 10.000,- kwamen te staan. Men kon dit plan wel goedkooper uitvoeren maar werden de afmetingen van de conversatiezalen

zooveel kleiner. Het Bestuur heeft gemeend om nu dat deze plannen zoo hoog in kosten werden, het wellicht raadzaam was om de verbouwing van het “Huis te Velzen” nogmaals onder de oogen te zien. De huurster van dit huis heeft zich nu bereid verklaard om het gebouw voor f 600,- te verhuren aan de Kennemer Golfclub. Plannen tot verbouwing worden ontworpen en zoo de eigenaar de heer J.Th. Cremer deze plannen goedkeurt meent het Bestuur dat dan het gewenschte clubhuis is te verkrijgen. De heer Heckman wil de plannen voor een clubhuis liever geheel aan het Bestuur overlaten en wordt het Bestuur het algemeene stemmen gemachtigd om hierin te handelen naar eigen goedvinden. Ingevolge Artikel 32.3 van het Huishoudelijk Reglement wordt alsnu eene commissie benoemd, bestaande uit de heeren F. Heckman, J.C. Wolterbeek en R. von Mühlen, voor den tijd van één jaar, waaraan de penningmeester rekening en verantwoording moet doen.

De heer Van Hall vraagt nog eenige inlichtingen omtrent de eventueele te maken kosten aan het terrein tegenover de inkomsten en geeft de voorzitter hierover een uitvoerige verslag van hetgeen op het terrein aan professional en vaste menschen zal worden uitgegeven.

Niemand verder nog het woord verlangend wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

Goedgekeurd 24 April 1911:

G.J. van der Vliet


C.J. van Tienhoven

Geschatte datering

8 februari 1911

Collection

Citation

“1911: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2115.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.