1912: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1912: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1912: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Algemeene Vergadering van de leden der Kennemer Golfclub op Woensdag 28 februari 1912 te Haarlem.

Tegenwoordig volgens presentielijst:

G.J. van der Vliet, voorzitter


G.L. Tegelberg


A. Koolhoven

J.C. Laan


K.E. Veltman


F. Heckman


Herbert Cremer


Mevr. van Tienhoven-Wilson


Mevr. Cremer-van Marken


Jhr. von Mühlen


Jhr. A. v/d Poll


F.W. van Tuyll van Serooskerken Jr.

H. Smidt van Gelder


C.J. van Tienhoven


C.J. Burkens

De voorzitter opent de vergadering en heet den aanwezigen welkom. Hij spreekt een woord van groote erkentelijkheid voor de dames commissie-leden, die zooveel hebben gedaan om bij de goede golflinks ook een smaakvol ingericht clubhuis te verkrijgen. Ook aan heeren obligatiehouders van de geldleening richt hij een woord van dank, daar zij door hunne royale opvatting bij de finantieele regeling van de ter leen verstrekte gelden, de club in staat hebben gesteld om ~een geheel naar de eischen des tijds doorgestreept~ de groote onkosten van in orde brengen terrein en verbouwing clubhuis te bestrijden.
De notulen der laatste vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Alsnu doet de secretaris voorlezing van het verslag over het afgeloopen Vereenigingsjaar.
Hierna brengt de penningmeester verslag uit over de geldmiddelender Vereeniging en blijkt hieruit, dat het voordeelig saldo ± f2333.59 bedraagt. Bij monde van de heer Heckman rapporteert de commissie bedoeld bij art. 26 in het Huish. Reg., dat zij de rekening en verantwoording der club hebben nagezien en het Bestuur dechargeeren voor het gehouden beheer.
Bij stemming, tot het benoemen van een commissie tot het nazien der rekening over het jaar 1912, worden bij meerderheid gekozen: J.C. Burkens, F.W. baron van Tuyll van Serooskerken Jr. en H. Smidt van Gelder, welke heeren zich die benoeming laten welgevallen.

Als bestuurslid wordt met algemeene stemmen op één na, herbenoemd de heer A. Koolhoven.
Als punt 5 van de agenda komt in bespreking de begrooting voor het as. Vereenigingsjaar.
Als ontvansten zijn gebroot f3275,- voor contributies, makende met de winst op consumptie, introductiegelden, lockerhuur en aan nieuwe leden een totaal van f4385,-
De salarissen, vergoeding terreinen en huishuur clubgebouw zullen eene uitgave eischen van f3932,-, zoodat als sluitpost voor onderhoud enz f453,- overblijft.
De heer Heckman zou gaarne een bedrag gereserveerd willen zien voor afschrijvingen en meent, dat deze club steeds goede afschrijvingen op zijn inventaris moet doen.
De heer Cremer merkt op, dat waar bij geen der leden, deze Vereeniging als eene rentegevende zaak wordt beschouwd, hij ook niet voor afschrijvingen is. Het verheugt hem uit de voorgelegde cijfers te zien, dat de club, zonder contributieverhooging kan bestaan en meent dat, ~wanneer doorgestreept~ zoodanig er geen geld over is, ~pas doorgestreept~ niet van afschrijvingen gesproken kan worden. De begrooting wordt vastgesteld met een overeenkomend cijfer van f4385,-.
De voorzitter doet mededeeling van den overeenkomst, welke met heeren obligatiehouders is aangegaan en waarbij alle obligatiehouders er in toestemmen om geene obligaties te laten aanmeken en het Bestuur vrij laten om eene rente van 3% en eene aflossing te betalen.
De heer Burkens, die zoo welwillend is, om deze overeenkomst op te maken, deelt nog eenige bijzonderheden hiervan mede. De voorzitter spreekt een woord van dank tot den heer Burkens, die bij het Bestuur heeft bijgestaan.
Bij de rondvraag geeft de heer Laan in overweging, om de lockerhuur te verhogen tot f5,- en zal dit in eene bestuursvergadering overwogen worden. Ook meent Mevr. van Tienhoven-Wilson dat de dames contributies te laag zijn, waarop de voorzitter antwoordt, dat aangezien de geldmiddelen der club nog voldoende zijn, h brengen.
De heer A. van de Poll, doet nog mededeeling, dat de heer v./d Valk uitgeloofd, afwisselend tusschen de dames en heeren.
Nadat de heer K.E. Veltman met een woord van dank voor de vele bemoeiingen het Bestuur heeft toegesproken, sluit de voorzitter de Vergadering.

Ondertekend: J.W. Schorer en G.J. van der Vliet

Geschatte datering

28 februari 1912

Collection

Citation

“1912: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2117.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.