1914: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1914: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1914: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Algemeene Vergadering van de leden van de Kennemer Golf Club op dinsdag 24 februari 1914 ‘s namiddags 8 ½ uur in het café Brinkman te Haarlem.

Tegenwoordig volgens de presentielijst H.H.:

G.J. van der Vliet, voorzitter


Jhr. W. Schorer


Jhr. von Mühlen

M. Cremer


E. Vas Visser
 Heckman


J.C. Laan


Mevr. Cremer-van Marken


Mevrouw van de Poll-Previniaire


Mevrouw van Tienhoven-Nienhuys

Mevrouw van Tienhoven-Wilson


Mevrouw v. Tuyll van Serooskerken-Boreel

E. Baron van Tuyll van Serooskerken

Smidt van Gelder


E.J. Burkens


J. Baron van Tuyl van Serooskerken


Mej. M. Vas Visser


F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken

Jhr. E. van de Poll


A. Koolhoven


Jhr. J.L. Mock


Jhr. B. Eekhout, secretaris

De Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de aanwezige dames en heeren en brengt hulde aan de twee dames bestuursleden Mevrouw Cremer en Mevrouw van Tienhoven, die de huishouding van de club administreerden voor het vele, dat zij in het belang van de Club deden;; hierop verzoekt de Voorzitter den secretaris de notulen van de vorige vergadering te lezen die onveranderd worden vastgesteld, daarop brengt de secretaris het jaarverslag uit, dat voor kennisgeving wordt aangenomen. Nu brengt de penningmeester verslag uit over de geldmiddelen waaruit blijkt, dat waar verleden jaar nog een klein batig saldo overbleef thans een nadeelig saldo te boeken staat.

De Voorzitter verleent thans het woord aan den heer Burkens, die uit naam van de finantieele commissie welke de rekening en verantwoording van den penningmeester naging rapporteert dat zij alles accoord heeft bevonden en geen op of aanmerking zou willen maken over het verslag als zoodanig, doch dat het haar voorkomt dat eenige posten op de balans wel wat idialistisch zijn voorgesteld, daarom stelt de Commissie voor in het vervolge een eenvoudiger boeking toe te passen.

2/= De Voorzitter betuigt zijn hartelijken dank aan de leden van de finantieele commissie voor de moeite welke zij zich getroost hebben en stelt voor de commissie weder te benoemen waartoe bij acclamatie wordt besloten waarop de gekozenen verklaren de functie weder op zich te willen nemen.

1/= Hierop wordt de rekening over het jaar 1913 vastgesteld ter decharge van den penningmeester.
Thans is aan de orde benoeming van een lid van het Bestuur door periodiek aftreden van den heer Eekhout.

De Voorzitter verzoekt den heeren Mock en Koolhoven het stembureau te willen uitmaken, bij stemming bleken uitgebracht 23 stemmen waarvan 13 op den heer Eekhout, 7 op Mevrouw van Tienhoven-Wilson, twee op den heer Vas Visser en een blanco. Zoodat gekozen is de heer Eekhout die zich deze benoeming laat welgevallen.
Alsnu wordt overgegaan tot het behandelen der voorgestelde begrooting voor 1914 sluitend met aan ontvangsten f5345 en aan uitgaven f5345, bij de behandeling blijkt, dat hoewel wij in 1914 wel zullen uitkomen zonder aanzienlijk nadeelig saldo de finantieele tostand der club verre van schitterend is. Na behandeling wordt de begrooting vastgesteld zooals zij is voorgedragen.
Naar aanleiding van de behandeling der begrooting zegt de heer v. Tuyll van Serooskerken niet in te zien waarom de dames leden midner contributie betalen dan de heeren leden, hij geeft toe dat het nu moeilijk zal zijn verandering te brengen in de contributie over 1914 maar acht het wenschelijk dit voor de volgende jaren te wijzigen. Hij vraagt of het Bestuur bezwaren ziet in het verhoogen van de contributie in het algemeen;; de heer Schorer vraagt hierop te mogen antwoorden en zegt dat hij vreest, dat vele leden zullen bedanken indien de contributie verhoogd werd en men dan in nog ongunstiger positie zou komen, als zijn persoonlijke opvatting zegt de heer Schorer meer heil te zien in het verhoogen der contributie van die leden, die geregeld spelen. De heer van Tuyll repliceert met te zeggen dat hij de vrees van den heer Schorer niet deelt, daar hij bij ondervinding weet dat in twee vereenigingen naml. de jachtvereeniging Nimrod en de Kon. Ned. Roei en Zeil vereeniging die beiden in den beginne met geldgebrek hadden te kampen de contributie aanmerkelijk is verhoogd en dat sindsdien de finantieele toestand uitstekend is geworden.
De heer J.C. Laan zegt het in deze geheel met den heer Schorer eens te zijn, dat contributie verhooging geheel verkeerd zou werken doch stelt voor de lockerhuur te verhoogen van f2,50 op f10 daar dit een aanmerkelijke vermeerdering van inkomsten met zich zou brengen en door deze maatregel alleen die leden getroffen zouden worden die eenigszins geregeld spelen.
Dit voorstel van den heer Laan wordt in stemming gebracht een aangenomen met 16 stemmen voor en 7 tegen;; zoodat de

lockerhuur zal bedragen f10,- met terugwerkende kracht over het geheele jaar 1914.
De heer van Tuyll vraagt nog eens het woord om te klagen over het gedrag der caddies en over het feit, dat het toezicht van Ouwerkerk zoo slecht is en hij zoo weinig macht heeft over de caddies, hij wilde gaarne, dat het Bestuur Ouwerkerk eens ernsti maande goede orde onder die jongens te houden en geeft in overweging de jongens desnoods wat meer te betalen. Ook komt het hem beter voor de caddies met bons te betalen zooals o.a. in Doorn gebeurt en dan de bons door Ouwerkerk te laten inwisselen. Na discusssie wordt het voorstel van den heer van Tuyll aangaande het betalen der caddies door middel van bons aangenomen en zal het Bestuur nagaan hoe dit het beste zal zijn te regelen.

Mevrouw van de Poll meent, dat Ouwekerk beter toezicht op de caddies zou kunnen houden indien hij meer beneden aan de deur bij de caddies bleef in plaats van steeds de tasschen voor de dames te gaan halen;; na discussie wordt besloten het Bestuur te verzoeken Ouwerkerk te verbieden de tasschen voor de leden te halen tenzij er zoo weinig leden of caddies zijn dat hij gemakkelijk een oogenblik gemist kan worden.
Den heer v.d. Poll hindert het, dat in de salon van het clubhuis lockers zijn zoodat daardoor de leden zich voor en na het spel verkleeden;; ook hinderen hem daar zeer eenige aanplakbiljetten vooral die van de Rivièra. Na discussie wordt besloten het Bestuur nog eens uitdrukkelijk te verzoeken toe te zien, dat niemand meer iets in het Clublocaal zal ophangen buiten weten en goed vinden van het Bestuur.
De Voorzitter deelt nog mede, dat hij gaarne de quaestie betreffende de geldleening had willen regelen doch dat de trustee der geldleening de heer Moltzer voor eenige maanden naar Amerika was vertrokken.
Hierop sluit de Voorzitter de vergadering onder hartelijken dank voor de opkomst en voor de goede wenken door de leden gegeven.

24 Februari 1915 De Voorzitter G.J. van der Vliet en B. Eekhout

Geschatte datering

24 februari 1914

Collection

Citation

“1914: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2119.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.