1915: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1915: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1915: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Algemeene Vergadering van leden van de K.G.C. op 24 Februari 1915, volgens de presentielijst zijn tegenwoordig de Heeren

G.J. van der Vliet


C.J. van Tienhoven

R. van Mühlen


Mevrouw van Tienhoven-Nienhuys


M. Cremer


E. Vas Visser


J.W. Schorer


Burkens


Mevrouw van Tienhoven-Wilson

Mevrouw Smidt van Gelder-Vas Visser

Mevrouw Cremer-von Hemerdt


H. Smidt van Gelder


F. van Tuyll van Serooskerken


B. Eekhout

De Voorzitter de vergadering openend zegt dat het veelal de gewoonte is in deze tijden op eene vergadering iets te zeggen over den steeds voortdurende oorlog, hij zal dat niet doen doch alleen contateeren dat niet tegenstaande alles de club het hoofd boven water heeft weten te houden, hij hoopt dat zij in staat zal zijn dit te blijven doen en wakkert de leden aan het hunne daartoe bij te dragen.
Hierop leest de secretaris de notulen van de vorige vergadering, die onveranderd worden vastgesteld en brengt hij het jaarverslag uit, dat voor kennisgeving wordt aangenomen.
Nu brengt de penningmeester verslag uit over de geldmiddelen van de Club het blijkt dat de rekening over het jaar 1914 sluit met een batig saldo van f2,92.
De Voorzitter verleent thans het woord aan den heer Burkens, die namens de finantieele Commissie welke de rekening en verantwoording van den penningmeester naging rapport uitbrengt, hij deelt mede dat de commissie alles accoord heeft bevonden, hij wenscht de club geluk met de finantieele positie, die gunstig afsteekt bij zooveel andere clubs in deze tijden. Hierop wordt de rekening over het jaar 1914 vastgesteld ter décharge van den penningmeester.
De Voorzitter betuigt zijn hartelijken dank aan de leden van de finantieele commissie voor de moeite welke zij zich getroost hebben en stelt voor de commissie weder te benoemen waartoe bij acclamatie besloten wordt.
De heer Burkens dankt voor het in hem gestelde vertrouwen, maar geeft in overweging eens andere leden in de commissie te benoemen, de vergadering kan zich met dit voorstel niet vereenigen waarop de leden der commissie hunne functie weder aanvaarden.

Thans is aan de orde de verkiezing van twee bestuursleden een wegens periodiek aftreden van den heer van Tienhoven en een wegens bedanken als zoodanig van den heer A. van de Poll.
De Heer Smidt van Gelder stelt voor den heer v. Tienhoven zonder hoofdelijke stemming te herkiezen waartoe bij acclamatie wordt besloten, de heer v. Tienhoven verklaart zich bereid zijn functie weder op zich te nemen, nu wordt overgegaan tot stemming in de vacature v.d. Poll en worden bij eerste stemming uitgebracht 2 stemmen op den heer Quarles van Ufford, 7 op den heer Smidt van Gelder, 1 op Mevrouw van Tienhoven-Wilson en 4 op den heer F. van Tuyll van Serooskerken, zoodat herstemming moet plaats hebben ~tusschen doorgestreept~ bij herstemming verkrijgt de heer Smidt van Gelder 11 stemmen en de heer v. Tuyll v. Serooskerken 3 stemmen zoodat eerstgenoemde is gekozen welke bereid is deze functie op zich te nemen.

Alsnu wordt overgegaan tot het behandelen der opgemaakte begrooting over 1915 en wordt deze vastgesteld op aan ontvangsten f5009 en aan uitgaven eveneens f5009.
Nu de heer Smidt van Gelder als lid van het Bestuur gekozen is, zal deze geen lid kunnen blijven van de finantieele commissie en wordt in diens plaats gekozen de heer Karel Veltman aan wien door den secretaris bericht van zijne benoeming zal gezonden worden.

De Heer van Tuyll v. Serooskerken vraagt hierop het woord en zegt overtuigd te zijn van de instemming van alle leden v.d. K.G.C. wanneer hij een woord van dank brengt aan het Bestuur voor hetgeen het weder in het jaar 1914 deed voor de Club.

De Voorzitter namen(s) het Bestuur voor deze woorden dankende brengt hulde aan den ijver waarmede de Dames Commissie regelende de Huishouding der Club bij voortduren haar taak verrichtte.

Nog wordt besloten Zondag 21 Maart een wedstrijd uit te schrijven. De heer v. Mühlen geeft in overweging de maandelijksche Bogey dit voorstel vindt echter geen voldoende instemming zoodat besloten wordt de maandelijksche wedstrijden voorloopig op Zaterdag te blijven houden.

G.J. van der Vliet, Voorz. B. Eekhout, secretaris

Geschatte datering

24 februari 1915

Collection

Citation

“1915: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2120.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.