1915: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC (1)

Dublin Core

Title

1915: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC (1)

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1915: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC (1)

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Algemeene Vergadering op 14 December 1915 Tegenwoordig volgens de presentielijst: de Heeren

G.J. van der Vliet


E. van Tuyll van Serooskerken

F. van Hall


R. von Mühlen

N. Luden


E. Cremers


B. Eekhout

De Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secretaris de notulen van de vorige vergadering te lezen, die ongewijzigd worden vastgesteld.
De Voorzitter deelt mede, dat deze vergadering, zooals uit het oproepings biljet blijkt, belegd is naar aanleiding van het aanbod van Jhr. Chr. Van de Poll om door aankoop de beschikking te krijgen over een terrein te Heemstede, op hetwelk een course van 18 holes zou te maken zijn en waarvan de aankoop kosten zouden bedragen +- f80.000, dat de heer del Court in der tijd dit zelfde terrein in handen heeft gehad en deze toen plannen heeft uitgewerkt om een 18 holes course op het terrein te maken, dat toen mits van dit plan gekomen is, doch dat de heer del Court ongetwijfeld bereid zou zijn bij eventueele koop van het terrein deze plannen ter beschikking van de Club te stellen.

De Heer Cremers vraagt of dit geheele voorstel verband houdt met de vrees, dat het terrein nu door ons ingebruik niet langer ter onzer dispositie zou blijven;; de Voorzitter zegt dat dit niet het geval is en dat de heer Cremer hem juist naar aanleiding van deze vergadering heeft gevraagd of de Club niet langer gebruik wilde maken van zijn terrein. Na nog eenige besprekingen vraagt de Voorzitter aan de aanwezige leden of een van hen lust heeft deel te nemen in eene finantieele combinatie die geneigd zou zijn de gelden benoodigd voor aankoop disponibel te stellen daar de Club zelf hieraan niet denken kan. Niemand hierop ingaande sluit de voorzitter de vergadering.

Haarlem 28 Februari 1916 G.J. van der Vliet en B. Eekhout

Geschatte datering

14 december 1915

Collection

Citation

“1915: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC (1),” NGA Early Golf, accessed April 23, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2121.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.