1918: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1918: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1918: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Algemeene Vergadering van de Kennemer Golfclub gehouden op Maandag 11 maart 1918 ‘s avonds te 8 ½ uur in het café Brinkman te Haarlem.

Aanwezig de Heeren


G.J. van der Vliet, voorzitter


Jhr. Mr. J.W. Schorer


H. Smidt van Gelder


G.A. Kesling


G. van Kalchem


F.W. baron van Tuyll van Serooskerken


Jhr. R. von Mühlen


E. Vas Visser, secretaris

en de dames
Mevrouw van Tienhoven-Wilson


Mevrouw Smidt van Gelder-Vas Visser

De Voorzitter opent de vergadering, met een woord van welkom aan de aanwezigen, en herinnert er aan, dat onze vereeniging in het afgeloopen jaar een gevoelig verlies heeft geleden, door het overlijden van den Heer Burkens, die verscheidene jaren een ijverig lid der finantieele commissie is geweest, en ook op een andere wijze steeds de belangen van de vereeniging heeft voorgestaan.

De Voorzitter verzoekt den secretaris de notulen van de vorige algemeene vergadering voor te lezen, waaraan deze voldoet, en waarna zij ongewijzigd worden goedgekeurd.
Hierna brengt de secretaris het jaarverslag uit over het afgeloopen vereenigingsjaar, hetgeen voor kennisgeving wordt aangenomen. Namens de financieele commissie brengt den heer F. baron van Tuyll van Serooskerken Jr. rapport uit over hunne bevindingen bij het nazien van de rekening, die hij mededeelt geheel in orde te hebben bevonden, en naar aanleiding waarvan hij voorstelt den penningmeester volledig décharge te verlenen voor zijn gevoerd beheer, hetgeen hem wordt verleend.

De voorzitter brengt dank aan de financieele commissie voor de door haar genomen moeite.
Tot leden van de financieele commissie voor het volgend jaar worden benoemd de heeren F. baron van Tuyll van Serooskerken Jr., K.E. Veltman en G.A. KEsting. De heer van Tuyll verklaart de benoeming aan te nemen. Aan de beide andere heeren, zal den secretaris van hunne benoeming mededeeling doen.

Vervolgens is het woord aan den penningmeester voor het uitbrengen van financieele verslag. Naar aanleiding hiervan behandelt hij ook de begrooting voor 1918. Die ongewijzigd wordt aangenomen.

Tevens stelt de penningmeester de vraag of kinderen van leden, die het spel beoefenen, bij het bereiken der 18 jarige leeftijd, entrée moeten betalen, en als lid moeten worden voorgehangen.
De vergadering besluit, dat dit zoo zal zijn.

De heer G.J. van der Vliet, die dit jaar aan de beurt van periodieken aftreding is, wordt met algemeene stemmen herkozen, en verklaart de benoeming wederom aan te nemen.
Verder niets aan den orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

G.J. van der Vliet en E. Vas Visser

Geschatte datering

11 maart 1918

Collection

Citation

“1918: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2124.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.