1924: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1924: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1924: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Kennemer Golfclub gehouden op Zaterdam 1 Maart 1924 n.m. 4 1⁄2 uur in het Clubgebouw te Santpoort.

Aanwezig de Heeren:


G.J. van der Vliet, Voorzitter


A. Koolhoven


H. Smidt van Gelder


Mr. A.A. Diemer Kool


W.F. Looman Jr.


F.W. Br. Van Tuyll van Serooskerken

P. Verschuijl, Secr-Penningmeester

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen, goedgekeurd en geteekend.
De Secretaris brengt verslag uit over het jaar 1923.
De Penningmeester brengt verslag uit over het afgeloopen jaar, uit welk verslag blijkt dat een verlies geleden is van f33,11 zoodat de beschikbare geldmiddelen verminderden tot f3948,56.

De Heer F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken deelt namens de financieele commissie mede, dat deze de boeken en bescheiden heeft onderzocht en accoord bevonden en stelt voor den penningmeester décharge te verleenen voor het door hem over 1923 gevoerde beheer. Deze décharge wordt verleend.

De Voorzitter verzoekt de Alg. Vergadering toe te stemmen in de afwijking van art. 23 op dezelfde gronden als in de Alg. Vergadering van 14 Juli 1923 aangevoerd.
De Alg. Vergadering machtigt het Bestuur in dit opzicht van het Huishoudelijk Reglement af te wijken.

Tot leden der financieele commissie worden herbenoemd de Heeren: F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken, K.E. Veltman en G.A. Kesting.
De Heer Mr. A.A. Diemer Kool, als bestuurslid aan de beurt van aftreden zijnde, wordt herbenoemd en verklaart deze herbenoeming gaarne te aanvaarden.
De Heer v. Tuyll acht het wenschelijk, dat meer reclame wordt gemaakt, b.v. door het ophangen van de reclameplaat in Reisbureaus en hotels.
De Voorzitter dankt voor deze wenk en zegt toe, dat daaraan zal worden voldaan.
Nadat de Heer v. Tuyll het Bestuur heeft dankgezegd voor het beheer sluit de Voorzitter de vergadering.

G.J. van der Vliet en P. Verschuijl 

Geschatte datering

1 maart 1924

Collection

Citation

“1924: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed September 18, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2130.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.