1925: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1925: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1925: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Kennemer Golfclub gehouden op Zaterdag 21 Maart 1925, n.m. 4 1⁄2 uur in het Clubgebouw Santpoort.

Aanwezig de Heeren:


G.J. van der Vliet, Voorzitter


Mr. A.A. Diemer Kool


W. van Waveren


Walrave Boissevain


Mevr. P. Verschuijl


P. Verschuijl, secr.-penningmeester

De Voorzitter herdenkt den Heer A. Koolhoven, Bestuurslid die op 11 Maart 1925 overleed. Hij zegt hem dank voor de belangstelling die hij steeds voor de K.G.C. toonde.
De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen, goedgekeurd en geteekend.

De Secretaris doet voorlezing van het door hem opgestelde verslag over 1924.
De Penningmeester leest vervolgens zijn verslag over 1924 voor. In dit verslag wordt o.a. gereleveerd, dat het jaar 1924 afsloot met een voordeelig saldo van f889,71, zoodat de club op 31 Dec. 1924 beschikte over een saldo van f4838,27.

De Heer Walr(ave) Boissevain brengt namens de financieele commissie verslag uit over het onderzoek der boeken. Hij deelt mede, dat hij de administratie in orde heeft bevonden en stelt voor den penningmeester décharge te verleenen voor het door hem gevoerde beheer.
Deze décharge wordt verleend.
Op verzoek van de Voorzitter stemmen alle aanwezigen toe in de afwijking van art. 23 van het Huishoudel(ijk) Reglement op dezelfde gronden als aangegeven in de Jaarl(ijksche) Vergadering van 14 Juli 1923.
De Heer C.J. van Tienhoven, als Bestuurslid aan de beurt van aftreden zijnde, wordt bij acclamatie herbenoemd.
De Voorzitter stelt voor overtegaan tot het benoemen van een Bestuurslid in de plaats van den Heer A. Koolhoven en daarvoor aan te wijzen de Heer Walr(ave) Boissevain. Deze Heer wordt bij acclamatie benoemd.
Alsnu wordt overgegaan tot het benoemen der financieele commissie voor 1925. De Voorzitter releveert, dat nu de Heer Walr(ave) Boissevain tot Bestuurslid is gekozen een ander in zijn plaats in de financieele commissie moet worden benoemd. Op voordracht van de Heer Mr. A.A. Diemer Kool wordt daartoe benoemd Jhr. G.C. Quarles van Ufford zoodat de financieele commissie is samengesteld uit de Heeren K.E. Veltman, G.A. Kesting en Jhr. G.C. Quarles van Ufford.

De Secretaris zal deze Heeren hiermede in kennis stellen.
De Voorzitter maakt melding van de besprekingen door het Bestuur gevoerd inzake het verkrijgen van een ander terrein.
De Heer W. Boissevain dankt het Bestuur, in het bijzonder Voorzitter en Secretaris-Penningmeester, voor de zorgen die het in het afgeloopen jaar voor de belangen der club had.
Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangend sluit de Voorzitter de vergadering. 

Geschatte datering

21 maart 1925

Collection

Citation

“1925: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed June 4, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2131.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.