1926: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1926: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1926: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Algemeene Vergadering gehouden op Zaterdag 4 Dec. 1926 des namiddags om 4 1⁄2 uur in het Clubgebouw te San(d)tpoort.

Aanwezig van het Bestuur:


Jhr. G.C. Quarles van Ufford, Voorzitter


Beels van Heemstede


W.F. Looman


W. Sommerhoff


C.J. van Tienhoven


H. Smidt van Gelder


En later G.J. van der Vliet en
A.A. Diemer Kool


En verder de leden:


Mevr. Diemer Kool


Mevrouw Bangert


E. Bodel Bienfait


Ch. Veltman


J. Nienhuys


Mr. J.B. van Houten


K.O. Glanz


J.F. Kutzleb


T.W. de Veer


B. Grasé


D. Bangert


M. Garschagen


De Bestuursleden W. van Waveren en W. Boissevain waren met kennisgeving afwezig.

Het eerste punt van de agenda betreft het voorstel van het Bestuur om den afgetreden Voorzitter den Heer G.J. van der Vliet tot eerelid tevens eere-voorzitter te benoemen. Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.

De Heer van der Vliet verschijnt ter vergadering en wordt door den Voorzitter gelukgewenscht met de hem verleende onderscheiding. De Heer van der Vliet dankt den Voorzitter voor zijn gelukwenschen.

De voorgestelde contributieverhooging wordt met algemeene stemmen aangenomen, nadat de Heer van Houten eenige inlichtingen had gevraagd.
De Heer Beels van Heemstede stelt voor de greenfee op Zaterdag en Zondag op f3,50 te bepalen, welk voorstel eveneens met algemeene stemmen wordt aangenomen.

In plaats van de Heeren K.E. Veltman, die bedankt had en Jhr. G.C. Quarles van Ufford, die tot bestuurslid is gekozen, worden tot leden van de kascommissie benoemd de Heeren E.K. (K.E.) Veltman en Mr. H. ter Haar Romery.

De Voorzitter doet hierna eenige mededeelingen omtrent den stand van zaken bij den aanleg van de nieuwe banen te Zandvoort.
Ook laat hij rondgaan eenige schetsen van het door den architect Smits ontworpen clubgebouw, welke op eenige voorgestelde wijzigingen na, zeer in den smaak van de vergadering vallen.

Daar echter op de begrooting een bedrag van f60000,- voor het clubgebouw is uitgetrokken, en de voltooide plannen ongeveer f100000 zullen kosten, zal de bouwcommissie belangrijke vereenvoudigingen moeten aanbrengen.

Aan deze commissie wordt tevens opgedragen met den architect te spreken over plannen voor een gebouwtje op de tennisbanen, in overeenstemming met den stijl van het clubgebouw.
De Eerevoorzitter deelt mede, dat hij van plan is een wisselbeker uit te loven om op de nieuwe banen jaarlijks te laten verspelen op onderstaande voorwaarden:

Het Bestuur bepaalt de wijze waarop de beker ieder jaar verspeeld wordt.
De Beker blijft het eigendom van de club en zal in het clubgebouw worden opgesteld.

De naam van den winnaar en het jaartal zal in de beker worden gegraveerd.
Aan den winnaar zal jaarlijks een miniatuur exemplaar van den beker als herinnering worden aangeboden.

De Voorzitter dankt zijn voorganger voor dit nieuwe bewijs van belangstelling in den K.G.C. en hoopt dat deze nog vele jaren van het verspelen van den Beker getuige moge zijn.
Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

G.C. Quarles van Ufford en A.A. Diemer Kool 

Geschatte datering

4 december 1926

Collection

Citation

“1926: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed September 18, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2132.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.