1927: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1927: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1927: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Algemeene Vergadering gehouden op Zaterdag 26 November 1927 des namiddags om 4 uur in het Clubgebouw te San(d)tpoort.

Aanwezig van het Bestuur de Heeren:

Jhr. G.C. Quarles van Ufford, Voorzitter

Beels van Heemstede


W. Sommerhoff

G.J. van der Vliet


H. Smidt van Gelder


Mr. A.A. Diemer Kool, Secretaris

en de de leden:

Mevrouw E.C. Quarles van Ufford-Arntzenins (?)

Mevrouw J. Verschuijl-Veltman


En de Heeren


E. Vas Visser


M. Garschagen

De Voorzitter Jhr. G.C. Quarles van Ufford opent ten 4 uur de vergadering en constateert, dat deze is bijeengeroepen overeenkomstig art 32 van het Huishoudelijk Reglement en dat volgens de presentielijst aanwezig zijn 10 leden.

De Voorzitter deelt voorts mede, dat deze vergadering krachtens art 16 der Statuten bevoegd is een beslissing te nemen over de op de agenda aan de orde gestelde wijziging der Statuten, waartoe een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt, terwijl de notulen dezer vergadering, na door haar te zijn goedgekeurd krachtens art 22 van het Huishoudelijk Reglement door den Voorzitter en den Secretaris moeten worden onderteekend.

Na met enkele woorden dank te hebben gebracht aan het lid Mevrouw Verschuijl voor de door haar aan de club bewezen diensten en haar namens het Bestuur een huldeblijk te hebben overhandigd stelt de Voorzitter achtereenvolgens aan de orde: Punt 1 der agenda luidende:

Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Na voorlezing, toelichting en discussie daarover worden deze vastgesteld conform de aan deze notulen gehechte en door Voorzitter en Secretaris gewaarmerkte exemplaren met algemeene stemmen vóór.
Het Bestuur zoo gezamenlijk als ieder lid afzonderlijk wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de Statutenwijzigingen aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege gevorderd mocht worden.
Punt 2 : Vaststelling model obligatie der rentelooze obligatieleening. Ook dit model wordt na toelichting vastgesteld met alg(emeene) stemmen.
De Voorzitter maakt van deze gelegenheid gebruik om de Heeren van Haersolte en van Munster van Heusen den bijzonderen dank van het Bestuur te betuigen voor hunne goede adviezen en al het werk, dat zij hebben verricht zoowel bij het redigeeren van Statuten en Huishoudelijk Reglement als bij het sluiten van diverse overeenkomsten.

Punt 3 : Mededeelingen van het Bestuur over:
a. den stand der finantien en het alsnog ontbrekend kapitaal.
b. den stand der werkzaamheden van de Golfbanen en het Clubgebouw te Zandvoort.
Deze worden voor kennisgeving aangenomen.
Hoewel niet op de agenda voorkomende stelt de Voorzitter op voorgestelde overeenkomst, welke het Bestuur ook zonder voorkennis der ledenvergadering zou hebben kunnen sluiten. Na toelichting wordt besloten deze overeenkomst aan te gaan overeenkomstig het voorgelezen concept-schrijven.
Niets meer aan de orde zijnde worden na voorlezing deze notulen gearresteerd en de vergadering ten 5 uur gesloten.

G.C. Quarles van Ufford en A.A. Diemer Kool

Geschatte datering

26 november 1927

Collection

Citation

“1927: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2135.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.