1928: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1928: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1928: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden op Zaterdag 25 Februari 1928 des namiddags 4 1⁄4 uur in het Clubgebouw te Santpoort.

Aanwezig de bestuursleden:


Jhr. G.C. Quarles van Ufford, Voorzitter


C.J. van Tienhoven


Beels van Heemstede


Walrave Boissevain


J.R. Koning


W.F. Looman


Mr. A.A. Diemer Kool, Secretaris

benevens het lid E.A. Veltman

De Secretaris-Penningmeester doet voorlezing van het jaarverslag en finantieel verslag, welke beide door de vergadering worden goedgekeurd.
De heer Veltman deelt mede dat de Kascommissie de boeken van den Penningmeester heeft nagekeken en in orde bevonden en stelt voor den Penningmeester te dechargeren waartoe besloten wordt. De leden der Kascommissie worden herbenoemd. De heer Veltman neemt zijn benoeming aan. Aan de heeren ter Haar Romery en Kesting zal van hunne benoeming bericht worden gezonden.

De Heer G.J. van der Vliet wordt bij acclamatie als bestuurslid herkozen.
De Voorzitter geeft hierop een overzicht van de finantieele toestand wat betreft de banen te Zandvoort. Door allerlei tegenvallers is de begrooting met ongeveer f20000,- overschreden, waar tegenover staat een som van ± f12000 aan gekweekte rente. De Voorzitter wil de toegestane f350000 aan obligatien doen drukken, doch hoopt met een uitgifte van f300000,- te kunnen volstaan.
De Heer Koning deelt mede dat hij overtuigd is dat de banen met Mei bespeelbaar zullen zijn.
De voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement, ten einde dit reglement in overeenstemming te brengen met de vereischten drankwet, worden aangenomen. De Voorzitter vraagt en verkrijgt machtiging van de vergadering om deze notulen te onderteekenen zonder voorlezing in een algemeene vergadering. De Heer Boissevain brengt hulde aan den Voorzitter en Secretaris voor wat zij in het belang der club te Zandvoort hebben tot stand gebracht, voor welke waardeerende woorden de Voorzitter mede namens den Secretaris zijn dank betuigt.
Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

G.C. Quarles van Ufford en A.A. Diemer Kool 

Geschatte datering

25 februari 1928

Collection

Citation

“1928: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2137.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.