1929: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1929: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1929: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden op Zaterdag 30 Maart 1929 in het Clubgebouw te Zandvoort des namiddags 4 uur.

Aanwezig van het Bestuur de Heeren:

Jhr. G.C. Quarles van Ufford, Voorzitter

Beels van Heemstede


J.R. Koning

W. Sommerhoff


W. van Waveren


Mr. A.A. Diemer Kool, Secretaris

benevens de leden

G.A. Kesting


Mr. J.B. van Houten


J.W. Nienhuys


Mr. W. Baron van Till


P. Dyserinck

De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij wijst er op dat deze de eerste algemeene vergadering van de club is te Zandvoort en dat de toestand van club en baan gunstig is. Ondanks de droge zomer van 1928 en den strengen daaropvolgende winter heeft de baan weinig geleden en hij spreekt de hoop uit dat de baan weder spoedig voor de leden zal kunnen worden opengesteld.

Hierop wordt overgegaan tot de behandeling van de agenda. Aangezien het jaarverslag en finantieel verslag aan de leden zijn rondgezonden, wordt geen voorlezing gevraagd en worden beiden voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter brengt den dank (namens) de club uit aan het lid W. Eden voor zijne controle van de boeken.

Op voorstel van den Voorzitter wordt de Kascommissie bij acclamatie herbenoemd. De Heer Kesting neemt zijne herbenoeming aan. Aan de Heeren Mr. H. ter Haar Romery en E.K. Veltman zal van hunne herbenoeming worden kennis gegeven. Het Bestuurslid Mr. A.A. Diemer Kool, die aan de beurt is van aftreding is, wordt wederom benoemd.

De begrooting wordt vervolgens besproken en goedgekeurd nadat de heer van Houten eenige inlichtingen heeft verkregen over de
post loonen.
De Heer van Till vraagt of het niet mogelijk is voor het bestaande gedronken. De Voorzitter zegt toe dit punt in de bestuursvergadering ter sprake te zullen brengen.

Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

A.A. Diemer Kool

Geschatte datering

30 maart 1929

Collection

Citation

“1929: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2138.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.