1930: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1930: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1930: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden op Zaterdag 10 Mei 1930 des namiddags 4 uur in het Clubgebouw te Zandvoort.

Aannwezig van het Bestuur de Heeren:

Jhr. G.C. Quarles van Ufford, Voorzitter

G.J. van der Vliet


Beels van Heemstede

Walrave Boissevain


W. van Waveren


J.R. Koning


Mr. A.A. Diemer Kool

en de leden

Mej. M.A. Guepin

Mr. W.F. Baron van Haersolte

M.C. Bergsma


A.E. Rahusen


O. Baron Groeninx van Zoelen

W. Buma

De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de reden waarom de vergadering niet in Maart is kunnen worden gehouden gelegen is in het te laat uitbrengen van het finantieel verslag door de firma Price Waterhouse.

Het jaarverslag en verslag over de geldmiddelen worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter geeft bij dit laatste eenige toelichtingen waarom de begrooting van het vorige jaar belangrijk is overschreden.

De leden van de Kascommissie worden bij acclamatie herbenoemd. In plaats van den Heer C.J. van Tienhoven die niet voor een herbenoeming als bestuurslid wenscht in aanmerking te komen wordt gekozen de Heer Jhr. P.N. Quarles van Ufford.

Het spijt den Voorzitter dat de Heer van Tienhoven niet ter vergadering aanwezig is, daar hij hem gaarne had willen bedanken voor de vele diensten aan de Kennemer G.C. bewezen gedurende zijn bestuurslidmaatschap van de oprichting der vereeniging af. De begrooting voor 1930 wordt voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde zijn thans de bestuursvoorstellen tot wijziging van art 13, 23 en 27 van het Huishoudelijk Reglement.
Naar aanleiding van het eerste artikel betoogt de Heer van Haersolte, dat het laten betalen van een supplement entree bij overgang in een duurdere lidmaatschapsklasse in strijd is met de Statuten. Hij acht het door hem betaalde bedrag voor supplement entree onverschuldigd.
De Voorzitter vindt het integendeel zeer billijk dat iemand die eenige jaren van een goedkooper lidmaatschap voordeel heeft gehad later ook de volledige entree betaalt.
De Heer Bergsma is het met den Heer van Haersolte eens.     

De Heer Boissevain stelt voor in het Bestuursvoorstel het woord wordt.
Na uitvoerige verdere discussies sluit de Voorzitter de discussies en brengt het Bestuursvoorstel in stemming, hetgeen met 11 tegen 2 stemmen wordt aangenomen.

De Heer van Haersolte stelt thans een motie voor;; waarin betoogd wordt, dat volgens art 13 zooals het tot heden luidde slechts eenmaal heffing van entreegeld mogelijk was. Ook deze motie wordt met 9 tegen 3 stemmen verworpen.

De wijzigingen van art 23 en 27 worden goedgekeurd.
Bij den rondvraag stelt de Heer Rahusen voor de namen van candidaat leden op een bord te publiceeren. Hiertegen worden eenige bezwaren aangevoerd. Besloten wordt om de namen van hen die door het Bestuur als lid zijn aangenomen te publiceeren. De Heer Buma stelt voor een plaats voor het clubgebouw met glazen schermen te beschutten ten einde mogelijk te maken buiten uit de wind thee te drinken. De Voorzitter ziet op tegen de kosten doch besloten wordt een plaats als proef met rietmatten te beschutten.
De Heer Groeninx van Zoelen wenscht een nieuwe local rule voor ballen die tegen pas geplante dennen liggen. Deze zaak zal in de volgende bestuursvergadering besproken worden.
De Heer Rahusen zegt het Bestuur dank voor de vele verbeteringen die de laatste zes maanden zijn aangebracht.
De Voorzitter reikt den Heer Groeninx den prijs van den maandelijkschen wedstrijd uit waarna de vergadering wordt gesloten.

A.A. Diemer Kool

Geschatte datering

10 mei 1930

Collection

Citation

“1930: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2140.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.