1931: Notulen buitengewone algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1931: Notulen buitengewone algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1931: Notulen buitengewone algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Buitengewone Algemeene Vergadering der Kennemer Golf en Country Club gehouden op Zondag 25 October 1931 des voormiddags 12 uur in het Clubgebouw te Zandvoort.

De Voorzitter opent de vergadering en constateert dat volgens presentielijst aanwezig zijn 14 leden, de Heeren:


Jhr. G.C. Quarles van Ufford, Voorzitter


J.R. Koning

J. de Josselin de Jong

W. van Waveren


E.A. Veltman


H. ter Haar Romery

W.F. Looman

Ph. Roosegaarde Bisschop

Jhr. P.N. Quarles van Ufford

E. Veltman

Jr.
Ch. Veltman

Jhr. R. Quarles van Ufford


O. Baron Groeninx van Zoelen

Mr. A.A. Diemer Kool, Secretaris

en dat oproeping tot de vergadering heeft plaats gehad c.f. art. 13 der Statuten. Hij noodigt den Heer Mr. H.Th. ter Haar Romery uit de notulen der vergadering mede te onderteekenen.
Het stelt aan de orde het eenige punt der agenda, luidende: ‘Machtiging tot het aangaan van een hypotheecaire leening ter aflossing van het door Rhodius Koenigs Handelmaatschappij N.V. verleende crediet’.

De Voorzitter licht het voorstel uitvoerig toe en deelt verder mede, dat deze machtiging ingevolge de beteekenis, die de Haarlemsche Hypotheekbank geeft aan het bepaalde bij art. 13 sub b der Statuten, eerst kan genomen worden in de jaarlijksche algemeene vergadering te houden voor ultimo Maart 1932.

De Heeren, die zich zullen borgstellen voor het in dien tusschentijd op te nemen crediet, welke borgstelling door de Twentsche Bank daarvoor wordt geëischt, wenschen echter reeds thans de goedkeuring van de voorgenomen gedragslijn van het Bestuur door de vergadering van leden.

Mochten onverhoopt de borgen uit hoofde van de te verleenen borgstelling worden aangesproken b.v. doordat de toegezegde hypothecaire geldleening niet wordt verstrekt, dan zou de hypotheek ten behoeve der borgen moeten worden verleend. De Voorzitter stelt daarom de vergadering voor goed te keuren:

a. dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van 1932 een machtiging zal worden aangevraagd om bij Haarlemsche Hypotheek Bank op nader alsdan mede te deelen voorwaarden een hypotheek ad. F25.000,- te sluiten op het onroerend goed der Vereeniging.


b. Dat de hypotheek eventueel zal worden verleend aan de Heeren die onverhoopt als beschadigde borg eene vordering op de vereeniging mochten krijgen.


Dit voorstel wordt in stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen en deze notulen na voorlezing gearresteerd. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

G.C. Quarles van Ufford en H.Th. ter Haar Romery 

Geschatte datering

25 oktober 1931

Collection

Citation

“1931: Notulen buitengewone algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2142.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.