1932: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC (1)

Dublin Core

Title

1932: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC (1)

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1932: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC (1)

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Jaarlijksche Algemeene Vergadering der K.G. & C.C. gehouden op Zaterdag 9 Januari 1932 des namiddags 4 uur in het Clubgebouw.

Aanwezig de Heeren


Jhr. G.C. Quarles van Ufford


H. Smidt van Gelder


Beels van Heemstede


J.R. Koning


G.J. van der Vliet


Mr. A.A. Diemer Kool


W. Sommerhoff, allen bestuursleden benevens de Heeren

J.J. Laan


L.B. van Nierop


Mevrouw B. Nielsen


Mevrouw H. van Vlijmen, leden

De Voorzitter opent de vergadering en constateert dat volgens de presentielijst aanwezig zijn 11 leden en dat de oproeping tot de vergadering heeft plaats gehad overeenkomstig art. 13 der Statuten.

Hij verzoekt den Heer L.B. van Nierop de notulen van de vergadering mede te onderteekenen.
De Voorzitter zegt dat het niet mogelijk is punt 1 van de agenda thans te behandelen daar de boeken nog niet door den accountant zijn nagezien en stelt voor dit punt aan te houden tot de volgende algemeene vergadering, waartoe wordt besloten.
Vervolgens wordt het tweede punt der agenda ter sprake gebracht: Machtiging van het Bestuur tot het aangaan van een hypothecaire leening op het tijdstip dat het Bestuur, dit wenschelijk oordeelt.
De Voorzitter zegt dat de Haarlemsche Hypotheekbank zich bereid heeft verklaard op de onroerende goederen der K.G.& C.C. een leening te sluiten ten bedrage van f25.000,- tegen een rente van 4 3⁄4 % voor den tijd van negen jaar met jaarlijksche aflossing van 2%, benevens een afluitpremie van 1%, mits de acte gesloten wordt voor 31 Maart 1932,.
Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Niets meer te behandelen zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

A.A. Diemer Kool, L.B. van Nierop, G.C. Quarles van Ufford 

Geschatte datering

9 januari 1932

Collection

Citation

“1932: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC (1),” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2144.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.