1937: Notulen buitengewone algemeene vergadering Kennemer GC (1)

Dublin Core

Title

1937: Notulen buitengewone algemeene vergadering Kennemer GC (1)

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1937: Notulen buitengewone algemeene vergadering Kennemer GC (1)

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Buitengewone Algemeene Vergadering op Zaterdag 3 Juli 1937 des namiddags 5 uur in het Clubgebouw te Zandvoort.

Aanwezig van het Bestuur de Heeren:

Jhr. G.C. Quarles van Ufford


H. Smidt van Gelder


W.F. Looman

Mr. A.A. Diemer Kool

De leden:


P. Dyserinck


N. Hymans

Th. Van der Laan

De Voorzitter deelt mede, dat deze vergadering is belegd ter bespreking van het navolgende:
Met de N.V. Zandvoortsch Duin is eene overeenkomst getroffen betreffende het in erfpacht verkrijgen van meerdere grond ter uitbreiding van de links.

Van deze overeenkomst is het concept goedgekeurd in deze(?) regeling van de prijs lidmaatschappen der familie Quarles van Ufford, doch het opnemen van deze regeling brengt financieele bezwaren met zich mede doordat bij de berekening der registratierechten deze regeling wordt beschouwd als een last verbonden aan de erfpachtsuitgifte tengevolge waarvan een meerder registratierecht van ongeveer f750,- zou worden verschuldigd.

Teneinde betaling dezer meerdere registratierechten te ontgaan wordt voorgesteld deze regeling der vrije lidmaatschappen uit het concept en dus ook uit de definitieve notarieele acte waarbij de erfpachtsuitgifte wordt geregeld te schrappen.

Om nu de familie Quarles van Ufford toch deze vrije lidmaatschappen te verzekeren waartoe onze vereeniging zich heeft verbonden, wordt aan de vergadering verzocht zich uit te spreken over de navolgende voorstellen welke door den Voorzitter worden ter tafel gebracht:


1. De regeling der vrije lidmaatschappen der familie Quarles van Ufford wordt geschrapt uit het concept en dus niet opgenomen in de definitieve acte van erfpachtsuitgifte der gronden benoodigd voor de uitbreiding der links.

2. De vereeniging ‘Kennemer Golf & Country Club’ verbindt zich met ingang van 1 Mei 1937 aan:


Vrouwe Henriëtte Cornelia de Favauge, douairière van Jonkheer Pieter Quarles van Ufford, wonende te Heemstede.
Aan den Heer Jonkheer Pierre Nicolas Quarles van Ufford, wonende te Vogelenzang.

Aan den Heer Romain Henri Theodore David de Favauge, wonende te Bloemendaal.
Aan den Heer Jonkheer Meester Johannes Cornelis de Beaufort, wonende te Bloemendaal.

Aan den Heer Jonkheer Louis Jacques Quarles van Ufford, wonende te Hilversum.
Aan den Heer Jonkheer Romain Henri Theodore David Quarles van Ufford, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal.

Aan den Heer Jonkheer Willem Quarles van Ufford, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal.
Alsmede hunne echtgenooten en wettige kinderen te verleenen een vrij lidmaatschap hun leven lang gedurende, van de Vereeniging Kennemer Golf & Country Club onder bepaling, dat dit recht op vrij lidmaatschap dier vereeniging na het overlijden van voornoemde personen overgaat op hun oudsten mannelijken afstammeling, diens echtgenoote en wettige kinderen en na het overlijden van dezen weder op zijn oudsten mannelijken afstammeling zijn echtgenoote en wettige kinderen en zoo telkens weder, terwijl diegenen, die een vrij lidmaatschap hebben verworven, dit blijven behouden hun leven lang gedurende

3. de regeling der vrije lidmaatschappen voor de familie Quarles van Ufford wordt beschermd als uit te maken een onderdeel van de erfpachtsuitgifte der gronden welke bij notarieele acte zal worden geconstateerd en daarmede een geheel uit te maken zoodat bij niet nakoming door de vereeniging van hetgeen in deze vergadering is besloten ten aanzien der vrije lidmaatschappen, dit niet nakomen moet worden beschouwd als een niet nakomen der erfpachtsvoorwaarden en de erfpachtsuitgifte op dien grond kan worden ontbonden.

Deze voorstellen in stemming gebracht worden met algemeene stemmen aangenomen en wordt het Bestuur gemachtigd afschrift dezer notulen af te geven aan de familie Quarles van Ufford ten blijke van hun recht op vrije lidmaatschappen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. G.C. Quarles van Ufford en A.A. Diemer Kool

Geschatte datering

3 juli 1937

Collection

Citation

“1937: Notulen buitengewone algemeene vergadering Kennemer GC (1),” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2151.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.