1942: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1942: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1942: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden op Zaterdag 25 April [1942] des namiddags 5 uur in het Clubgebouw.

Aanwezig van het Bestuur de Heeren:

Jhr. G.C. Quarles van Ufford


Walrave Boissevain


Jhr. P.N. Quarles van Ufford

W.F. Looman


Beels van Heemstede


H. Smidt van Gelder


Mr. A.A. Diemer Kool benevens de leden

C.R. Posthumus Meyes


A. Jurgens


Jhr. J.Th. van Spengler


L.E. Thierry de Bye Dolleman


H. Duyvis


Mr. E. de Vlugt


M. Wetselaar

Het verslag over het afgeloopen vereenigingsjaar wordt goedgekeurd. Bij het verslag over de geldmiddelen merkt de voorzitter op dat het bedrag van contanten in kas steeds vooruit gaat doch nog steeds niet voldoende is om de afschrijvingen te dekken. De heer de Vlugt merkt op dat eigenlijk de afschrijvingen ten laste van de obligatiehouders geschieden en vraagt of een kleine contributieverhooging niet gewenscht zou zijn. De voorzitter antwoordt dat de heer de Vlugt in principe gelijk heeft doch dat een verhooging van contributie op groote bezwaren van de leden zou stuiten. Ditzelfde punt is reeds eenige jaren geleden besproken doch toen was de algemeene meening dat een contributie toch door het bedanken van verschillende leden zou worden te niet gedaan. Ook moet niet vergeten worden dat obligatiehouders minder contributie betalen en dus feitelijk 2 1⁄2 % van hun gestorte gelden maken. Mocht de finantieele toestand van de club in normale tijden beter worden, dan zou uitbreiding der banen eerder in overweging moeten worden genomen dan uitloting van obligaties.

De Heer Duyvis vraagt artikelen uit het contract met Hoffard.
De heer van Spengler deelt mede dat de Kascommissie accoord gaat met de door den heer Hoebé opgemaakte balans en winst en verliesrekening. De Kascommissie bestaande uit de heeren E.A. Veltman, Mr. H. ter Haar Romery en Jhr. J.Th. van Spengler wordt herkozen.

De Heer W.F. Looman wordt als bestuurslid herkozen. De begrooting voor het jaar 1942 wordt goedgekeurd.

De heer Jurjans zegt dat er minder water voor de greens wordt gebruikt den laatsten tijd. De Voorzitter deelt mede dat op advies van de meerderheid van de greencommissie dit jaar meer gespoten zal worden. De heer Jurjans is niet tevreden met de wijze van lesgeven van den professional Stoop en vraagt of het niet mogelijk zou zijn dat Stoop bv. bij Dunn in de leer ging. Het bestuur zal deze vraag nader bespreken.
Verder acht de heer Jurjans het onjuist dat het clubkampioenschap als medalplay zal worden gespeeld en niet als matchplay. Deze vraag zal ter beslissing aan het wedstrijdcomité worden voorgelegd. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

G.C. Quarles van Ufford en A.A. Diemer Kool

Geschatte datering

25 april 1942

Collection

Citation

“1942: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2156.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.