1943: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1943: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1943: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Algemeene Jaarlijksche Vergadering gehouden op Dinsdag 20 April 1943 des namiddags 4 uur in Restaurant Brinkman(n) te Haarlem.

Aanwezig van het Bestuur de heeren


Jhr. G.C. Quarles van Ufford, Voorzitter


H. Smidt van Gelder


Jhr. P.N. Quarles van Ufford


Mr.Dr. E. de Vlugt


Mr. A.A. Diemer Kool


De heer Beels van Heemstede had bericht van verhinderen gezonden.
Van de leden is aanwezig de heer C.R. Posthumus Meyes.

Het jaarverslag en het verslag over de geldmiddelen worden goedgekeurd.
De leden van de Kascommissie de heeren E.A. Veltman, Mr. H. ter Haar Romery en Jhr. J.T. van Spengler worden herbenoemd.
Tot bestuurslid wordt herkozen de heer Walrave Boissevain en gekozen in de plaats van den heer Looman de heer Ir. T.F. Hubrecht. De Voorzitter dankt den heer Looman voor wat deze als Bestuurslid voor de K.G.& C.C. gedaan heeft.
Daar het onmogelijk is, zelfs bij benadering, de uitgaven voor 1943 te begrooten wordt besloten geen begrooting voor 1943 vast te stellen.
Nadat Jhr. P.N. Quarles van Ufford eenig mededeelingen heeft gedaan van de werkzaamheden die op order van de weermacht op het terrein zijn verricht, wordt de vergadering gesloten.

A.A. Diemer Kool

Geschatte datering

20 april 1943

Collection

Citation

“1943: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2158.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.