1945: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1945: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1945: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Algemeene Vergadering gehouden op Woensdag 5 September 1945 des namiddags 4 uur in Café Brinkman(n) te Haarlem.

Aanwezig van het Bestuur de Heeren

H. Smidt van Gelder


Jhr. P.N. Quarles van Ufford


Ir. T.F. Hubrecht

Mr. A.A. Diemer Kool en de leden

Mevrouw A. Buma-van Tienhoven

Jhr. J. van Spengler


H. van de Stadt

A.M.J. van Huystee


F. Elkhorst


J. Lucassen


De bestuursleden Jhr. G.C. Quarles van Ufford en Beels van Heemstede hadden bericht van verhindering gezonden.

De vergadering was bijeen geroepen ten einde het Bestuur te machtigen tot het aangaan van een leening.
De Voorzitter geeft een overzicht van de door de Duitsche bezetting aangebrachte schade en zegt dat het Bestuur tot de conclusie is gekomen dat het herstel der schade ongeveer op f150000 zal komen. Na rijp beraad is het Bestuur tot de conclusie gekomen dat de eenige mogelijkheid om dit bedrag bijeen te krijgen is het aangaan van een leening. Aangezien op het oogenblik het uitgeven ~sluiten doorgestreept~ van obligatie leeningen verboden is, zou een persoonlijke leening met de leden moeten worden gesloten, later om te zetten in een obligatieleening. De bedoeling is aan de geldgevers leden een vergoeding te geven van 2% over het geleende bedrag te verrekenen met de betaling van de contributie. Deze vergoeding komt alleen den oorspronkelijke geldleener ten goede en niet latere obligatiehouders.
De Heer Lucassen vraagt of deze vergadering gerechtigd is in deze een besluit te nemen. De Heer van Huystee wijst er op, dat daar de leening renteloos zal zijn deelname van niet leden is uitgesloten. De Heer van Huystee vraagt of contributie verlaaging/verhooging (?) in uitzicht is en verwacht dat bij verhooging van contributie vele leden zullen bedanken. De Heer Elkhorst acht het beter dat alle leden in staat worden gesteld een bijdrage te geven en niet alleen de zeer kapitaalkrachtigen. De Voorzitter antwoordt dat een groot bedrag moet worden bijeengebracht en dat met kleine bedragen niets bereikt wordt. Het is ook zeer wel mogelijk dat een paar leden tezamen een obligatie nemen.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen.
Bij de rondvraag bespreekt de heer van Spengler de positie van den secretaris. Hij acht de wederopbouw van de club een zware taak,

die beter in handen van een jongere secretaris kan worden gelegd en vindt het dus wenschelijk naar een jongeren secretaris uit te zien, waarbij de Heer Elkhorst zich aansluit. De Heer Quarles van Ufford zegt dat wat de heer van Spengler beweert in het algemeen juist is, doch dat de secretaris op het oogenblik zeer moeilijk te vervangen zou zijn wat betreft ervaring van den aanleg van banen en dat benoeming van een anderen secretaris op het oogenblik niet in het belang van den vereeniging zou zijn.

De Heer van de Stadt acht dat in deze vergadering te weinig leden aanwezig zijn om over deze quaestie een besluit te nemen.
De Heer van de Stadt vraagt hoe het staat met de opening van het Clubgebouw. De Voorzitter antwoordt dat een nieuwe restaurateur is gevonden in den persoon van den Heer Pomper eigenaar van Riche in Zandvoort doch dat met het oog op de schaarste van brandstoffen besloten is het clubgebouw eerst tegen het voorjaar te openen.

Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

H. Smidt van Gelder en A.A. Diemer Kool

Geschatte datering

5 september 1945

Collection

Citation

“1945: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2160.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.