1942: Statuten en huishoudelijke reglement van het NGC

Dublin Core

Title

1942: Statuten en huishoudelijke reglement van het NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1942: Statuten en huishoudelijke reglement van het NGC

Herkomst

Archief W.G. Janssen

Text

STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT

NEDERLANDSCH GOLF COMITE

 

= = = =

 

STATUTEN

Goedgekeurd bij besluit van den Secretaris- Generaal van het Departement van Justitie dd . 3 October 1942.

1ste Afdeling B. no. 1639.

 

Doel en samenstelling

 

Art. 1. Onder den naam van: Nederlandsch Golf Comité is op 10 Maart 1942 gevormd een vereeniging. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vereeniging stelt zich ten doel het golfspel in Nederland te bevorderen. Dit doel zal zij trachten te bereiken langswettigen weg en wel:

a. door het vormen van een band tusschen zoo mogelijk alle golfvereenigingen en alle beoefenaars van het golfspel in Nederland.

b. door het verbreiden van de regels van het golfspel:

c. door het geven van inlichtingen en steun bij aanleg en verbetering van golfbanen;

d. door het uitschrijven, regelen en steunen van golfwedstrijden

e. door het maken van propaganda voor het golfspel:

f. door alle wettig geoorloofde middelen, die haar verder ten dienste zullen staan en aan het doel bevorderlijk kunnen zijn .

Art. 3. De vereeniging is aangegaan voor een tijdsverloop van 29 jaar, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 10 Maart 1942.

Het vereenigingsjaar loopt van 1 Jan. tot en met 31 Dec.

Het eerste vereenigingsjaar loopt van den dag der oprichting tot en met 31 December 1942.

Art. 4. Ten minste één jaar voor het verstrijken van den tijd, in het eerste lid van art. 3 vermeld, wordt over een verlenging van dien termijn in een algemeene vergadering beraadslaagd, behoudens, bij verlenging, de nadere wettelijk vereiechte goedkeuring.

Leden.

Art. 5. De vereeniging bestaat uit:

a. gewone leden;

b. buitengewone leden;

c. eere-leden;

Art. 6. Gewone lleden zijn toegetreden vereenigingen, welke als

zoodanig zijn aangenomen. Zij moeten rechtspersoonlijkheid bezitten en

uitsluitend uit amateurs bestaan.

Buitengewone leden zijn toegetreden vereenigingen van amateurs, welke als zoodanig zijn aangenomen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten.

Eere- leden zijn zij, die zich jegens de vereeniging of het golfspel

verdienstelijk hebben gemaakt. Hun benoeming geschiedt door de algemeene

vergadering, nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

- 2-

Buitengewone leden en eere-l eden hebben geen stemrecht in de

algemeene vergadering .

Art. 7. Gewone leden en buitengewone leden betalen een jaarlijksche bijdrage, te bepalen volgens huishoudelijk reglement.

Art. 8. Het lidmaatschap van gewone en buitengewone leden wordt

verkregen door schriftelijke kennisgeving aan en aanneming als lid door het bestuur.

Het lidmaatschap wordt verloren door schriftelijk bedanken aan het bestuur ten minste één maand voorhet einde van een vereenigingsjaar of door ontzetting uit het lidmaatschap krachtens besluit van het bestuur .

BESTUUR.

Art. 9. De vereeniging wordt bestuurd door een bestuur, dat door de al gemeene vergadering gekozen wordt.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging zoowel in als buitenrechten .

VERGADERINGEN.

Art. 10. Ieder jaar wordt ten minste één algemeene vergadering gehouden. In deze vergadering, welke den naam draagt van jaarlijksche algemeene vergadering, worden de handelingen verricht, bij huishoudelijk reglement voorgeschreven.

De voorzitter of ten minste 3 toegetreden vereenigingen hebben het recht met opgave van de punten, welke zij behandeld wenschen te zien, een algemeene vergadering bij het bestuur aan te vragen. Blijft het bestuur in gebreke binnen één maand deze vergadering te houden, dan hebben de aanvragers het recht zelf de vergadering uit te schrijven.

STEMMINGEN.

Art. 11. Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen gedaan bij meerderheid van stemmen, voor zoover in de statuten of de daaruit voortvloeiende reglementen of bepalingen niet een andere verhouding is aangegeven.

SLOTBEPALINGEN.

Art. 12. Al hetgeen betrekking heeft op de organisatie en inrichting van de vereeniging wordt, voor zoov er de statuten zulks niet doen, geregeld bij huishoudelijk reglement of bij andere reglementen of bepalingen. De inhoud van deze reglement en en bepalingen moet in overeenstemming met deze statuten zijn .

Art. 13. Wijzigingen in deze statuten en huishoudelijk reglement geschieden alleen door de algemeene vergadering en vereischen 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 14. Deze statuten of haar wijzigingen treden in werking zoodra de wettelijk vereischte goedkeuring is verkregen.

Art. 15. Tot ontbinding der vereeni ging kan worden besloten in een algemeene vergadering met ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen .

Bij ontbinding geschiedt de liquidatie met inachtneming van het bepaalde bij art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek .

======

- 3-

HUISHOUDELIJK REGLEMENT .

Algemeens bepalingen.

Art. 1. Het Nederlandsch Golf Comité wordt in dit reglement en in andere reglementen en bepalingen aangeduid met N. G. C.

Dit reglement verstaat onder toegetreden vereenigingen de door het N.G. C. als gewoon of buitengewoon lid aangenomen vereenigingenvan physieke personen, die uitsluitend of o.a. daadwerkelijk beoefening van het golfspel beoogen: onder bestuur het bestuur van het N.G.C.

tenzij uit de bewoordingen anders blijkt .

Leden.

Art. 2. Vereenigingen, welke gewoon of buitengewoon lid wenschen te worden van het N.G.C. geven daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur, onder opzending van statuten en eventueele reglementen, welke aan eischen door het bestuur te stellen, moeten voldoen.

Indien aan de voorwaarden, in dit artikel gesteld, is voldaan, wordt de naam van het candidaat-lid in het officieele orgaan gepubliceerd.

Art. 3. Eere -leden worden benoemd door de al gemeene vergadering met ten minste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 4. Afgewezen candidaten kunnen eerst een jaar na de afwijzing zich opnieuw laten voorhangen. Zulks geldt niet voor de candidaatleden, die zijn afgewe zen wegens strijd met den in artikel 2 lid 1 van dit reglement gestelden eisch.

Art. 5. Toegetreden vereenigingen zijn gehouden te zorgen dat hun statut en of reglementen geen bepalingen bevatten, strijdig met de statuten, reglementen en bepalingen van het N.G.C.

Art. 6. Een toegetreden vereeniging wordt op een al gemeene vergadering vertegenwoordigd door maximum 2 harer leden, welke geen lid van het bestuur van het N.G.C. mogen zijn.

Gewone leden brengen op zoodanige vergadering ieder één stem uit.

Art. 7. Toegetreden vereenieingen hebben het recht voorstellen te doen aan een algemeene vergadering mits dit voorstel door twee andere toegetreden vereenigingen ondersteund wordt en minstens een maand van te voren schriftelijk bij het bestuur wordt ingediend.

Art. 8. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur bestaat uit;

a. een voorzitter,

b. ten minste 2 en ten hoogste 4 andere leden.

De voorzitter en de andere leden worden gekozen door de algemeene vergadering. Jaarlijks treedt een lid af, volgens door de algemeene vergadering vast te stellen rooster.

De aftrednde leden zijn herkiesbaar

Art. 10. Het bestuur wijst één zijner leden als plaatsvervangend voorzitter aan, die bij ontstentenis van den voorzitter geheel in diens functie treedt.

- 4-

Het bestuur wijst tevens één zijner leden als secretaris penningmeester aan: deze is in het byzonder belast met de administratie en het geldelijk beheer.

Art. 11. De voorzitter heeft de algemeene leiding van het N.G.C. Hij leidt de algemeene vergadering en stelt daarin de orde van den dag vast: hij heeft het recht discussies te sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht.

Art. 12. De secretaris - penningmeester houdt in daarvoor bestemde boeken notulen van de algemeene vergaderingen. Hij voert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur.

De secretaris - penningmeester beheert tevens de gelden van het

N.G.C. Hij is voor de onder zijn beheer zijnde baten persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht mocht kunnen bewijzen . In de jaarlijkse algemeene vergadering legt hij rekening en verantwoording van de geldmiddelen af, welke de goedkeuring van die vergadering behoeven.

Commissies.

Art. 13. De algemeene vergadering of het bestuur kunnen commissies benoemen. Deze commissies kunnen zijn vast of tijdelijk. De commissies worden voor één jaar benoemd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. In de vervulling van een tusschentijdsche vacature

wordt zoo noodig door het bestuur voorzien.

Vergaderingen.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van het N.G.C. worden, spoedeischende gevallen uitgezonderd, ten minste 14 dagen te voren uitgeschreven. Er kunnen alleen wettige besluiten genomen worden, wanneer ten minste de helft of de kleinst mogelijke meerderheid der leden

vertegenwoordigd is.

Art. 15. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden tusschen 1 Januari en 1 April.

In deze vergadering moet(en) o.a . worden:

a. behandeld de door den secretaris - penningmeester uitgebrachte

rekening en verantwoording:

b. vastgesteld de jaarlijksche bijdrage van de toegetreden vereeniging;

c. vastgesteld het wedstrijdprogramma voor het loopende vereenigingsjaar;

d. behandeld eventueele voorstellen van het bestuur of van toe getreden vereenigingen;

e. verkozen een bestuurslid ter voorziening in de vacature ontstaan door periodieke aftreding.

Stemmingen

Art. 16. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes;

over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de vergadering een schriftelijke stemming wenschelijk acht.

Art. 17. Van onwaarde zijn:

1. stembriefjes of stemmen in blanco;

2. stembriefjes, die een persoon niet duidelljk aanwijzen;

3. stembriefjes, die meer namen dan het te verkiezen aantal personen bevatten.

4. Onderteekende briefjes .

- 5-

Stemmen, welke van onwaar de zUn, worden als niet uitgebracht beschouwd en bij gevolg van het aantal uitgebrachte stemmen afge trokken.

Art. 18. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot;

bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Officieel orgaan.

Art. 19. De algemeene vergadering wijst het officieele orgaan aan.

Gelden.

Art. 20. Toegetreden vereenigingen betalen als jaarlijksche blijdrage een bedrag, dat voor ieder jaar door de jaarlijksche algemeene vergadering wordt vastgesteld, berekend naar het aantal leden, dat op 1 Juli van het loopende vereenigingsjaar deel uitmaakt van de toegetredenvereeniging.

Onder leden worden in dit artikel ook verstaan buiten-thee-, junior- en alle andere leden.

Wedstrijden.

Art. 21. Het N.G.C. alleen is bevoegd de volgende wedstrijden uit te schrijven:

a. nationale en internationale kampioenschappen van Nederland, zoowel voor amateurs als voor beroepsspelers:

b. landenwedstrijden:

c. andere nationale wedstrijden:

d. competitie -wedstrijden.

Het bestuur regelt deze wedstrijden en bepaalt met name de voorwaarden, waar aan de deelnemers moeten voldoen.

Art. 22. Alle wedstrijden, georganiseerd zoowel door het N.G.C. als door de toegetreden vereenigingen, worden gespeeld volgens de voor het N.G.C. geldende spelregels.

Amateurbepalingen.

Art. 23. Een golfspeler is amateur, wanneer hij voldoet aan de voorwaarden, welke door het N.G.C. te dien aanzien worden gesteld.

Beroepsspel.

Art. 24. De verhouding van het N.G.C. tot het beroepsspel en al wat dearmede samenhangt, wordt, indien hiertoe aanleiding bestaat, in een afzonderlijk reglement geregeld.

Art. 25. Een beroepsspeler is iedere speler die voor een geldprijs gespeeld heeft of betaling ontvangen heeft voor het spelen of het onderricht van het spel.

Slotbepalingen.

Art. 26. De algemeene vergadering kan, mits met ten minste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, afwijken van ieder artikel van dit reglement en van andere reglementen en bepalingen.

Art. 27. De veranderingen in het huishoudelijk reglement en andere reglementen en bepalingen, welke een gevolg zijn van de veranderingen van de statuten, treden tegelijk met deze in werking; anders geschiedt het in werking treden dadelijk, tenzij een andere datumwordt bepaald.

 

Geschatte datering

3 oktober 1942

Files

19421003 Statuten en Huishoudelijk Reglement.pdf

Collection

Citation

“1942: Statuten en huishoudelijke reglement van het NGC,” NGA Early Golf, accessed October 22, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2168.

Item Relations

This item has no relations.