1912-1915: Notulen Doornsche Golf Club

Dublin Core

Title

1912-1915: Notulen Doornsche Golf Club

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1912-1915: Notulen Doornsche Golf Club

Herkomst

Archief UGC de Pan

Text

Notulen D.G.C.

Bladnummer 191

Bestuursvergadering 20 juni 1912

(Kantlijn: Rosendalesche Golf Club, Championaat, Golf Comité)

3. Een schrijven van de Roosendaelsche Golf Club d.d. 15 juni j.l. meldende dat op 18 juli het Amateurchampionaat zal worden verspeeld; dat er, wegens te weinig deelname, geen dameschampionaat zal zijn, doch daarvoor in de plaats een dames handicap match; [] dat is op 19 juli mixed foursomes gespeeld zullen worden.

De Heer van Tets vraagt zich af of de R.G.C. wel kan uitmaken dat er geen dameschampionaat zal zijn; het wil hem voorkomen dat, al was er maar één inschrijving, die match toch moest doorgaan.

In dit verband betoogt spreker de wenselijkheid van een Golf Comité dat alle mogelijke Golfaangelegenheden, als het championaat kan regelen. Elke club kan in dat Comité een afgevaardigde hebben.

Besloten wordt aan de R.G.C. te [verzoeken] alsnog het dameschampionaat op het programma te brengen en het initiatief te nemen tot de oprichting van dat Comité, daar dit jaar het Championaat op hun links wordt verspeeld.

Bladnummer 195

Bestuursvergadering 1 juli 1912

(Kantlijn: R.G.C., ‘?’)

2. Een schrijven van de Rosendaelsche Golf Club d.d. 20 juni j.l. waarin wordt gemeld dat er toch geen dameschampionaat zal verspeeld worden, doch dat er wel enige wijziging in het programma wordt aangebracht. Verder dat de R.G.C. geen initiatief zal nemen tot de oprichting van een Golf Bond, daar die Club [] al vervalt.

Uit dit schrijven blijkt dat er een grote behoefte blijkt te zijn aan een Bond, [] tot

Bladnummer 196

Regeling van het championaat e.d. Te gelegenheid zal de D.G.C. hiertoe het initiatief nemen.

Bestuursvergadering 16 augustus 1912

Bladnummer 199

(Kantlijn: Voorstel oprichting Golfbond)

Hierna doet de secretaris voorlezing van een concept rondschrijven aan de bekende Nederlandsche Golfclubs om te geraken tot de oprichting van een golfbond hier te lande. De vergadering vereenigt zich met den inhoud en benoemt den heer Van Tets tot afgevaardigde voor de commissie, die belast wordt – [] om het voorstel der D.G.C. -

Bladnummer 200

om het denkbeeld nader uit te voeren.

Bestuursvergadering 6 juni 1913

Bladnummer 211

Aan de orde komen de voorstellen der commissie van voorbereiding voor de oprichting van een centraal golf comité.

Voorlezing wordt onnoodig geacht met het oog op het ter [] gelegen hebben voor de voostellen.

De heer van der [] maakt eenige bemerkingen in vragende vorm, hetgeen tot eenige gedachtewisseling aanleiding geeft. Ten gevolge hiervan wordt besloten het volgende ter overweging aan de commissie van voorbereiding aan te bieden.

1. te bepalen, dat de club, meede door het C.G.C. wordt aangewezen om het Kampioenschap op hare links te verspelen wanneer het terrein der volgens de roosters aan de beurt zijnde club wordt afgekeurd, verplicht zal zijn de gelegenheid daartoe te verschaffen op straffe eener boetebepaling.

2. te bepalen, dat het C.G.C. de bevoegdheid zal verkrijgen de Kampioenschappen te doen verspelen op de links van niet aangesloten clubs en private links, wanneer van die zijde eventueel een verzoek hiertoe wordt ingediend.

3. te bepalen, dat het C.G.C. tegelijk met het aangewezen terrein voor de kampioenschappen de prijzen [] ter controle of aan de eisen van de minimum prijs is voldaan, met strafbepaling bij [] [].

4. ter zake der handicapregeling vast te stellen dat het C.G.C. naar de []gegevens eene algemeene handicaplijst opmaakt en bijhoudt en zorg draagt, dat alle clubs [hiervan] op de hoogte blijven, alsmede de clausule omtrent ‘de hoogste handicap’ in het schrijven van 15 april der commissie van voorbereiding als zijnde in tegenspraak met het handicappen naar maatstaf niet in de definitieve regeling op te nemen.

Voorts te [] na de samenstelling om het definitief reglement dit ter inzage te [mogen] [ontworpen], waarna een definitief besluit zal worden genomen over de al of niet deelnemende [] afhankelijk gesteld zal worden van den inhoud van dat reglement,  zoodat de thans genomen beslissing tot aansluiting beschouwd mag worden als eene voorlopige.

De heer van Tets wordt daarna tot afgevaardigde der D.G.C. benoemd. Hem wordt opgedragen de bedoelingen van het in [vergadering]

Bladnummer 212

gegevene in het C.G.C. nader toe te lichten

 

Bestuursvergadering 24 april 1914

Bladnummer 223

Naar aanleiding van een vraag van den heer van Loon, deelt de heer van Tets mede dat het Ned. Golfcomité in februari 1914 is tot stand gekomen.

[]

Ingekomen is een schrijven van het Ned. Golfcomité, dat voor kennisgeving wordt aangenomen.

Geschatte datering

1912-1915

Files

Notulen 1912-1915.pdf

Collection

Citation

“1912-1915: Notulen Doornsche Golf Club,” NGA Early Golf, accessed September 28, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2169.

Item Relations

This item has no relations.