Nederlandsche Sport (1903)

Dublin Core

Title

Nederlandsche Sport (1903)

Tijdschrift Item Type Metadata

Titel

Nederlandsche Sport (1903)

Jaar van uitgave

1903

Uitgever

v. T.

Text

Het was op de links der DoornscheGolfclub, dat op 10 Juli j.l. het Nederl. Heeren Championaat van Nederland werd verspeeld. De wedstrijd werd begunstigd door het heerlijkste zomerweer, dat in een zomer als deze dubbel gewaardeerd wordt. Zooals uit de hieronder volgende scores kan opgemaàkt worden, was de strijd

om de eerste te zijn van 1903 groot. Verscheidene spelers toonden prachtigen vorm. Jammer was het, dat Jhr. Mr. R. Schuurbeque Boeye, kampioen in 1902, er niet was om zijn kampioenschap te verdedigen. De nieuwe kampioen, W. Baron van Voorst, tot Voorst zij intusschen van harte gelukgewenscht met zijne welverdiende overwinning. Deze jonge speler toont, dat hij ook deze sport met ernst beoefent. Zijne drives waren ver en recht, zijne approaches goed berekend. De Doornsche links viermaal rond te spelen in 184 slagen, is waarlijk geen alledaagsch werk. De heeren Brandt en van Ewijck zaten den kampioen dicht op de hielen en hadden voor de 36 holes slechts één slag meer noodig. Den heer Brandt komt de eer toe de laagste score voor 9 holes te hebben gemaakt, n.m. 41 slagen. Jammer voor hem, dat hij eene ronde noodig had om op dreef te komen. De heel' van Ewijck, een onzer besten, is met matches nooit gelukkig. Hij raakte bij het 8e hole in de 2e ronde in de ) bunkers" t wat gestraft werd met ..... het missen van het kampioenschap. Van de overige spelers toonden de heeren Mr. A. A. del ,Court van Krimpen en E. Cremers een goeden vorm. Eerstgenoemde was echter zvaar gehandicapt door een ontsteking aan zijn duim.

Volgen hieronder de scores der mededingers aan het championaat

 

1

W. Bn. v. Voorst tot Voorst (RGC)

45+47+48+44=184

2

F. Brandt (RGC)

52+45+41+47=185

3

Mr. J.D. van Ewijck (DGC)

43+49+48+45=185

4

Mr. A.A. del Court van Krimpen (RGC)

44+49+48+49=190

5

E. Cremers (HGC)

48+50+48+49=195

6

Mr. C. Ridder van Rappard

52+49+53+55=209

7

Oudermeulen

56+60+52+61=229

8

Jhr. Stoop

67+59+59+56=241

9

W. Boissevain

59+65+64+60=248

10

W. Bn. v. Voorst tot Voorst

50+62+45 no return

 

Voor den voigenden dag waren uitgeschreven een dames-single handicap en een four-some handicap, welke respectievelijk gewonnen werden door Jonkvrouwe J. Bsse v.'Nagell uit Arnhem en freule del Court met E.Bn van Voorst tot Voorst, ook uit Arnhem.

De 2e prijzen in deze wedstrijden werden gewonnen door freulevan Braam in de dames-single en door freule W. Van Nagell met Baron W. v. Voorst tot Voorst in de four-some. De Rosendaelsche spelers hebben dus alle prijzen gewonnen. Hulde aan de Rosendaelsche club voor het hernieuwde bewijs, dat zij geleverd heeft, hoe waar het spreekwoord is dat luidt: “oefening baart de kunst."

Nergens waar het golfspel hier te lande met zooveel lust en ernst wordt beoefend als te Rosendael. Moge haar goede voorbeeld navolging vinden, dan zal in den vervolge de strijd nog vinniger, tevens nog interessanter zijn.

De scores in de wedstrijden op 11 juli waren:

 

 

 

1e & 2e ronde

Handicap

Totaal

1

Freule J. V. Nagell

62+63

-22

103

2

Mej. Van Braam

60+60

-14

106

3

Mej. Umbgrove

63+53

-9

107

4

Mej. Del Court

63+64

-14

113

5

Mevr. Calkoen

59+55

0

114

6

Freule W. v. Nagell

65+64

-14

115

7

Mej. Bosch

57+60

-2

115

8

Mevr. Del Court

63+60

-2

121

9

Mevr. Wurfbain

69 NR

 

 

10

Mej. Thissen

81 NR

 

 

 

Foursome

 

 

 

1e & 2e ronde

Handicap

Totaal

1

Mej. Del Court en E. Bn. van Voorst

47+58

-15

90

2

Freule W. van Nagell en W. Bn. van Voorst

52+52

-12

92

3

Mrs. Perfection en E. Cremers

46+50

-2

94

4

Mevr. Calkoen en Mr. J.D. van Ewijck

51+50

-5

96

5

Mej. Umbgrove en Mr. A.A. del Court

60+53

-11

102

6

Mej. C. Bosch en F. Brandt

61+49

-6

104

7

Mr. C. Ridder van Rappard en Oudermeulen

55+64

-14

105

8

Mej. H. Thissen en Jhr. L.M. Schuurbeque Boeye

55+71

-18

108

9

Lord Granville en Jhr. Mr. R. Stoop

-

-15

-

10

Mevr. Bicker en Jhr. A. de Pesters

-

-23

-

 

De meest jnteressante partij werd in dit nummer gespeeld tusschen Mrs. Perfection en den heer Cremers tegenover Mevr. Calkoen met den heer van Èwijck. Zoowel de dames als de heeren gaven brillant spel te zien. Mrs. Perfection deed haar naam eer aan en speelde menige drive, approach. en put in de perfectie. Ook Mevr. Calkoen toonde zich een der beste dames golfers van ons land. Wanneer een paar lessen van een professional haar een weinig meer vastheid konden geven, zal zij spoedig nauwelijks meer haar gelijke – uitgezonderd haar tegenstandster van 11 juli - hier te lande vinden.

Het pas opgeverfde clubhuis der Doornsche Golfclub leverde in zijne gele en roode kleuren met dito en nationale vlaggen, een vroolijken aanblik. De déjeuners waren goed bezocht en op het theeuur hadden zich beide dagen wel meer dan een zestigtal personen om het clubhuis verzameld en over de links verspreid. Wij merkten, behalve de deelnemers aan de wedstrijden; op: Baron en Baronesse A.A. van Nagell, Jhr. En Mevr. Louis van Loon, Jonkvrouwe A. de Beaufort, den heer en Mevr. Bosch, Mevr. Crommelin-Ypey, Mevr. Crommelin-van Schuijlenburch, Mr. A.J. Labouchere en Mevr. Labouchere-Blanckenhagen, Mej. Mia Labouchere, Mevr. L. Schuurbeque Boeye, Baron en Baronesse Taets van Amerongen van Woudenberg, Jhr. De Pesters, Jhr. En Mevr. G.W.J. Hooft, den heer Louis Roosmale Nepveu, den heer Waller, Mevr. En Mej. Dijckmeester, Jhr. En Mevr. H. Pauw van Wieldrecht, Jhr. A.A. Calkoen van Limmen, Jonkvrouwe E. Van Karnebeek, Jhr. Mr. L.M. Rutgers van Rozenburg, Mevr. Van Vollenhoven en Baron S. Van Heeckeren van Brandsenburg.

Nog verdient te worden vermeld dat op 10 juli een Engelsch professional, genaamd Ife, op de links aanwezig was en de 9 holes in 35 slagen speelde, daarmede het record van Jhr. Mr. R. Schuurbeque Boeye voor de Doornsche links met 2 slagen verbeternde.

Bij ontstentenis van den voorzitter der D.G.C. reikte de ondervoorzitter, Jhr. L.A. van Loon, de prijzen aan de overwinnaars uit, waarna de aanwezigen huiswaarts keerden met de hoop, dat deze aangename dagen de vele lakschen in den lande weder zullen hebben aangemoedigd, de golfclubs ter hand of opnieuw ter hand te nemen.

v.T.

Files

1903_Nederladsche Sport.pdf

Collection

Citation

“Nederlandsche Sport (1903),” NGA Early Golf, accessed July 7, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2311.

Item Relations

This item has no relations.